Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR III/13/2011

STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST

z dnia 28 czerwca 2011 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                   Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia

                                                                    Dorota Łukomska

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2010 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach; informacją o stanie mienia Związku oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, zgodnie z art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/06/30 11:33:02
Redaktor: Administrator