Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 1/6/11

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich

z dnia 20 stycznia 2011 r.

 

 

sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2011 rok.

 

 

 

Na podstawie art.73a ust.1  ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.216 ust.1 ustawy z dnia 27       sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz §10 ust.8 i § 27 ust.1 i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

 

 

§ 1.1. Ustala się wysokość składki członkowskiej na 2011 rok dla poszczególnych członków związku stanowiącą iloczyn kwoty 0.80 zł i liczby mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

 

2. Wpłaty składki członkowie Związku winni dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 28       lutego 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                    UZASADNIENIE

 

W związku z § 10 ust.8 i § 27 ust.1 i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej dla gmin - członków Związku. Przy opracowywaniu projektu uchwały wzięto pod uwagę propozycje złożone przez gminy oraz wskaźniki waloryzacji określone przez Ministerstwo Finansów:

      prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,

      średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń,

      wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

 

 

                                                                               Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                              Tomasz Słoka

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/05/31 09:38:32
Redaktor: Administrator