Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Uchwała Nr I/7/2011

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2011-2014.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 226, art.227 art. 228 i art. 230 ust.6, art.235, art.236, art.258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2011-2014 obejmującą:

 

1)   dochody i wydatki bieżące budżetu Związku, w tym wydatki:

-  na obsługę długu,

-  na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,

-  na wynagrodzenie i składki od nich naliczane,

-  związane z funkcjonowaniem organów Związku;

 

2)   wynik budżetu Związku;

3)   przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

4)   przychody budżetu Związku;

5)   relację, o której mowa w art. 243 zgodnie z załącznikiem Nr 1;

6)   objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6. zgodnie z zał. Nr 3.

 

 

 

§ 2. Ustala się wykaz planowanych wieloletnich przedsięwzięć Związku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

1)        związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

2)        których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                             Tomasz Słoka

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/05/31 09:39:48
Redaktor: Administrator