Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr I/8/2011

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i

Miast na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 211, art.212 ust.1 pkt.1,2,3,4,6,10, ust.2 pkt.1,2, art. 222 ust.1, ust.4,art. 231 ust.2, art.235, art.236, art.258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

w wysokości z tego: 1 569 000,00 zł

 

a)      dochody bieżące:  1 569 000,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

§ 2. 1. Wydatki budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

w wysokości 1 594 700,00 zł

 

z tego:

a) wydatki bieżące 1 594 700,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

§ 3. 1. Deficyt budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast w wysokości 25 700,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 25 700,00zł,

 

2. Przychody budżetu w wysokości 25 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości      -      2 000,00zł

 

 

§ 5. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej

kwocie            100 000,00zł,

w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie   -      100 000,00zł

 

 

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 5 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

 

 

 

 

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do:

 

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie związku.

 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                            Tomasz Słoka

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr I/8/2010 z dnia 20 stycznia 2011 roku

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w sprawie

budżetu SZGiM na 2011 rok.

 

 

 

Budżet został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

 

Powyższe przepisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu .

- prognozowany wskaźnik wzrostu cen,

- planowane zatrudnienie,

- propozycje i wnioski złożone przez gminy.

 

 

Projekt budżetu na 2011 rok po STRONIE DOCHODÓW zamyka się kwotą 1 569 000 zł, która pochodzi ze składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku oraz środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich na refundację wynagrodzeń osób bezrobotnych skierowanych do robót publicznych w ramach corocznie realizowanego programu. Dochody powyższe w całości stanowią dochody własne Związku.

 

Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonania poszczególnych źródeł dochodów za 2010 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2011 roku.

 

DOCHODY:

 

Dział 750 - „Administracja publiczna',      -       69 000,00zł,

 

Planowane w tym dziale dochody pochodzą w całości ze składek członkowskich. Zgodnie ze złożonymi wnioskami kwota składki członkowskiej nie ulegnie zmianie w stosunku do roku 2010 i wynosić będzie 0,80zł na 1 mieszkańca zamieszkałego na terenie danej gminy w dniu 31 grudnia 2010 roku. Wpływy zaplanowano na poziomie dochodów wykonanych w roku 2010.

 

 

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska"  -      1 500 000,00zł

 

Kwota planowanych dochodów ze składek członkowskich wynosi 500 000,00zł a ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy          1 000 000,00zł

 

Są to wielkości planowane na podstawie wykonania roku 2010 ( zatrudnienie ok. 200 osób przez okres 4 miesięcy w ciągu roku przy kwocie refundacji na poziomie roku 2010 tj. 1200,00 zł + składka ZUS od pracodawcy w wysokości 15,19%).

 

Nie planuje się dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz dochodów majątkowych.

 

Zaplanowane dochody budżetowe na 2011 rok zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

 

STRONA WYDATKOWA budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się jak już określono dochody własne, ustalone w granicach możliwości ich realizacji.

 

Projekt wydatków budżetu na 2011 rok zamyka się kwotą 1 594 700,00 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota w wysokości 1 594 700,00 zł, a na wydatki majątkowe 0 zł.

 

W ramach wydatków bieżących planowane są kwoty na:

- wydatki jednostek budżetowych 1 578 500,00zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 420 200,00zł

-wydatki związane z realizacja zadań statutowych  158 300,00zł

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych        15 200,00zł

- obsługę długu publicznego  1 000,00zł.

 

Nie planuje się udzielania dotacji, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz wydatków na programy finansowane z udziałem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz dochodów majątkowych.

 

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2011 rok zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

 

WYDATKI

 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA           -     73 400,00 zł

 

 

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biura Zarządu Związku tj. na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 600,00 zł

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych 13 600,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych        200,00 zł

 

 

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO      -       1 000,00 zł

 

 

 

W związku z zaplanowanym kredytem krótkoterminowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, planuje się koszty związane z obsługą długu publicznego.

 

 

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA    -       2 000,00 zł

 

 

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną w celu zapewnienia wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie zgodnie z art.222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % planowanych wydatków budżetu.

 

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA  1 518 300,00 zł

I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na coroczny programu EKOLOG, który realizowany jest przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, mającego na celu poprawę stanu ochrony środowiska oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w gminach powiatu koneckiego, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 360 600,00zł

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych 142 700,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych        15 000,00zł.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE nie są planowane do realizacji w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast w 2011 roku.

 

 

Pomiędzy planowanymi na rok 2011 dochodami a wydatkami budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zachodzi ujemna różnica, która stanowi deficyt budżetu w kwocie 25 700,00zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 25 700,00zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

 

W budżecie SZGiM na rok 2011 nie są planowane rozchody budżetowe.

 

Planowane wydatki bieżące są równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

 

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku obrazuje zał. Nr 3.

 

W celu zapewnienia pokrycia ewentualnego przejściowego deficytu, wynikającego z konieczności bieżącego regulowania zobowiązań Związku, ustala się limit zobowiązań w kwocie 100 000,00zł z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie spłacony z dochodów własnych Związku.

 

Nie planuje zobowiązań długoterminowych zaliczanych do długu publicznego.

 

Zgromadzenie SZGiM zgodnie z art.258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upoważnia Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/05/31 09:48:42
Redaktor: Administrator