Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Konwentu Wójtów i Burmistrzów

w dniu 15 marca 2004 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w KońskichPosiedzenie poprowadził Burmistrz Miasta i Gminy Końskie – Krzysztof Obratański, który na wstępie powitał zebranych i przedstawił porządek spotkania:

 1. Przedstawienie statutu Staropolskiego Związku Miast i Gmin.

 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Wybór Zarządu Staropolskiego Związku Miast i Gmin.

 4. Wybór Komisji Rewizyjnej.

 5. Dyskusja.

 6. Podsumowanie i wnioski.


Ad. pkt 1

Burmistrz Krzysztof Obratański przedstawił ogólne założenia statutu Staropolskiego Związku Miast i Gmin oraz przypomniał procedurę wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.


Ad. pkt 2

Burmistrz Krzysztof Obratański poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Burmistrza Miasta i Gminy Końskie - Krzysztofa Obratańskiego.

Na Zastępcę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Wójta Gminy Gowarczów – Tomasza Słoki.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach.

Na tym listę kandydatów zamknięto.

Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Przewodniczący – Edmund Wojna

 2. Zastępca Przewodniczącego – Mirosław Nowak

 3. Sekretarz – Adam Stąpór

Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej zebrani w głosowaniu tajnym oddali głosy na wyłonionych uprzednio kandydatów. Następnie komisja przystąpiła do liczenia głosów.

Po zliczeniu wszystkich oddanych głosów Sekretarz komisji przedstawił wyniki głosowania:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Krzysztof Obratański. Na Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Tomasz Słoka (protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu).


Ad. pkt 3

W następnym punkcie spotkania przystąpiono do wyboru Zarządu Staropolskiego Związku Miast i Gmin.

Zebrani zgłosili kandydaturę Mirosława Nowaka na Przewodniczącego Zarządu. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach.

Na tym listę kandydatów zamknięto.

W celu przeprowadzenia głosowania powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Przewodniczący – Edmund Wojna

 2. Zastępca Przewodniczącego – Marian Stańczyk

 3. Sekretarz – Adam Stąpór.

Zebrani w głosowaniu tajnym oddali głosy na zgłoszoną kandydaturę.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po zliczeniu oddanych głosów Sekretarz Komisji odczytał protokół z głosowania (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu).

Przewodniczącym Staropolskiego Związku Miast i Gmin został Pan Mirosław Nowak.

Zgodnie ze Statutem Przewodniczący Związku zgłosił kandydaturę na Zastępcę Przewodniczącego Związku w osobie Edmunda Wojny.

Prowadzący zebrania Burmistrz Krzysztof Obratański wystąpił z wnioskiem o poddanie pod głosowanie tej kandydatury w głosowaniu jawnym. Kandydatura Edmunda Wojny została przyjęta przez zgromadzonych jednogłośnie.

Burmistrz Krzysztof Obratański zaproponował ustalenie następnego terminu Zgromadzenia na dzień 29 marca 2004 r. Zebrani przyjęli propozycję.


Ad. pkt 4

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Burmistrzowie oraz wójtowie obecni na konwencie zgłosili swoich kandydatów:

Gmina Końskie – Jerzy Rąbalski

Gmina Stąporków – Adam Stąpór

Gmina Ruda Maleniecka – Marian Stańczyk

Gmina Smyków – Zbigniew Kijewski

Gmina Radoszyce – Barbara Matysiak.

Przyjęto wniosek, że kandydaci z pozostałych gmin zostaną zgłoszeni na następnym konwencie.


Ad. pkt 5

Dyskusję zainicjował Burmistrz Krzysztof Obratański.

W dyskusji na temat gospodarki odpadami w powiecie koneckim głos zabrali m.in.: Mirosław Nowak, Edmund Wojna i Tomasz Słoka.

W dyskusji na temat informatyzacji gmin przewodniczył Krzysztof Obratański, który przedstawił ideę programu. Ze szczegółami programu zapoznał uczestników dyskusji Sławomir Słoka.

Wójt Mirosław Nowak poruszył sprawę problemu bezrobocia w powiecie koneckim (podejmowanie działań w zakresie aktywizacji bezrobotnych).

Podjęto również dyskusję na temat stanu dróg w powiecie.


Ad. pkt 6

Uczestnicy Konwentu przyjęli następujące wnioski:

 • rozpoznanie problemu gospodarki odpadami w poszczególnych gminach,

 • zaproszenie na Konwent Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w celu uzyskania informacji nt. wysokości środków przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie w 2004 r.

 • zaproszenie na Konwent przedstawiciela Zarządu Dróg w celu uzyskania informacji na temat planu remontu dróg w bieżącym roku.

Zebrani ustalili termin następnego Konwentu Wójtów i Burmistrzów na dzień 22 marca
2004 r. godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.


Na tym spotkanie zakończono.Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:43
Redaktor: Administrator