Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Statut Międzygminnego Związku

pod nazwą

Staropolski Związek Miast i Gmin

 

Część I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. W celu wspólnego wykonywania za­dań publicznych z zakresu ekologii i ochrony śro­dowiska tworzy się Staropolski Związek Gmin i Miast, zwany dalej "Związkiem".

 

§ 2. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§ 3.1. Członkami Związku są następujące gminy:

1) miasto i gmina Końskie

2) miasto i gmina Stąporków

3) gmina Fałków

4) gmina Gowarczów

5) gmina Radoszyce

6) gmina Ruda Maleniecka

7) gmina Słupia

8) gmina Smyków.

2. Każda gmina ma dwóch przedstawicieli w Zgromadzeniu.

 

§ 4. Siedzibą Związku jest miasto Końskie.

 

§ 5. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

§ 6. Związek został utworzony na czas nie­oznaczony.

 

 

Część II

Zadania Związku

 

§ 7.1. Do zadań Związku należy:

1) programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju poprzez:

- tworzenie warunków odpowiedniej jakości środowiska i pożądanego stanu zdrowia społeczeństwa,

- ochronę przyrody,

- racjonalną gospodarkę zasobami material­nymi i niematerialnymi,

- podejmowanie proekologicznych kierunków rozwojowych, rozwój i promocja turystyki;

2) wspólne działanie w sferze administracyjnej, społecznej, oświatowej, środków masowego przekazu oraz kontaktów z zagranicą;

3) realizacja przedsięwzięć gospodarczych za­równo krajowych, ja i we współpracy z pod­miotami zagranicznymi,

4) reprezentowanie interesów gmin na forum krajowym i międzynarodowym,

5) prowadzenie działalności wydawniczej, szkole­niowej, konsultingowej i promocyjnej dla po­trzeb gmin i regionów,

6) tworzenie lepszych warunków do rozwoju turystki poprzez:

- poprawę estetyki regionu,

- zwiększanie atrakcyjności regionu dla turystyki,

- udoskonalanie i rozwój infrastruktury tury­stycznej,

- tworzenie oferty turystycznej dla potrzeb turystów,

- monitoring ruchu turystycznego, promocję i rozwijanie nowych form turystyki,

- pozyskiwanie inwestorów,

- publikację materiałów promocyjnych,

- organizację imprez turystyczno – rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

            2. Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 

Część III

Organy Związku

 

§ 8. Organami Związku są:

1) Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym związku, zwane da­lej "Zgromadzeniem".

2) Zarząd Związku, który jest organem wykonaw­czym Związku, zwany dalej "Zarządem".

3) Kadencja organów wymienionych w pkt 1 i 2 pokrywa się z kadencją rad gmin.

 

§ 9.1. W skład Zgromadzenia, z mocy ustawy wchodzą wójtowie lub burmistrzowie gmin uczestniczących Związku. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezen­towanie gminy w Zgromadzeniu Zastępcy wójta, burmistrza lub radnemu.

 

2. W Zgromadzeniu poszczególne gminy re­prezentowane są przez dwóch przedstawicieli wy­bieranych przez Rade gminy spośród członków organów gminy, z zastrzeżeniem ust. 1.

 

3. Rada gminy może odwołać swoich przed­stawicieli w Zgromadzeniu i wybrać innych w każ­dym czasie.

 

4. Każdy przedstawiciel gminy ma w Zgro­madzeniu jeden głos.

 

5. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy.

 

§ 10. Do właściwości Zgromadzenia należy w szczególności:

1) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Związ­ku,

2) wybór i odwołanie przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu, na wniosek przewod­niczącego Zarządu,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika Związ­ku (Głównego Księgowego) na wniosek prze­wodniczącego Zarządu,

4) wybór Komisji Rewizyjnej i innych stałych lub doraźnych komisji do określonych zadań, okre­ślając przedmiot ich działania i skład osobowy,

5) uchwalanie budżetu Związku oraz przyjmowa­nie sprawozdań z działalności i gospodarki fi­nansowej Związku,

6) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

7) zbywanie i obciążanie majątku Związku, przyjmo­wanie na jego rzecz darowizn, zapisów i dotacji,

8) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz Związku,

9) zaciąganie długoterminowych pożyczek,

10) usunięcie członka ze Związku i przyjmowanie nowych członków,

11) wnioskowanie o zmianę Statutu Związku,

12) wnioskowanie o rozwiązanie Związku.

 

§ 11. Zgromadzenie wybiera ze swojego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

 

§ 12.1. Zgromadzenie zwołuje Przewodni­czący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewod­niczący Zgromadzenia w miarę potrzeb, nie rza­dziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uczestnicy Zgromadzenia zostają powia­domieni pisemnie nie później niż czternaście dni przed dniem Zgromadzenia wraz z załączonym porządkiem obrad i projektami uchwał.

 

3. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowa­ne. Protokół ten powinien być odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

 

4. Obrady Zgromadzenia są jawne, ograni­czenie jawności może wynikać z ustaw.

 

5. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

 

6. Sposób głosowania określa regulamin obrad.

 

7. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewod­niczący na żądanie Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Związku w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek posiedzenia.

 

§ 13.1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej powzięcia.

 

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wyko­nanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

 

3. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrze­nia sprawy.

 

§ 14. Pierwszą sesję Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy obradom przedstawiciel Gminy, która wystąpiła z inicjatywą utworzenia Związku.

 

§ 15. Zarząd Związku stanowią:

1) Przewodniczący Zarządu,

2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

3) Jeden członek Zarządu.

 

§ 16.1. Przewodniczący Zarządu jest wybie­rany na okres kadencji rad gmin spośród członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

 

2. Zgromadzenie wybiera zastępcę przewodni­czącego członka Zarządu na wniosek przewodniczą­cego Zarządu w głosowaniu tajnym. Przy wyborze głosuje się na każdego członka Zarządu osobno.

 

3. Członkowie Zarządu spoza Zgromadzenia nie mogą stanowić więcej niż 1/3 składu Zarządu.

 

4. Odwołanie członków Zarządu następuje w takim samym trybie jak ich powołanie.

 

5. Po upływie kadencji rad gmin Zarząd dzia­ła do czasu wyboru nowego Zarządu.

 

§ 17. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Związku niezastrzeżone ustawą o samorządzie gminnym i statutem dla Zgroma­dzenia. W szczególności do zakresu działalności Zarządu należy:

1) bieżące kierowanie działalnością Związku,

2) przygotowywanie projektów uchwał Zgroma­dzenia, określenie sposobu ich wykonania i wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

3) sporządzanie projektu planu finansowego Związku,

4) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działal­ności oraz stanu majątkowego Związku,

5) ustalanie struktury organizacyjnej Związku,

6) realizację budżetu i gospodarowanie finansami Związku w granicach ustalonych przez Zgro­madzenie.

 

§ 18. Zarząd Związku pracuje kolegialnie na odbywanych w miarę potrzeb posiedzeniach, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedze­nia zwołuje Przewodniczący Zarządu Związku a w razie jego nieobecności Zastępca.

 

§ 19. Przewodniczący Zarządu.

1) organizuje pracę Zarządu i przewodniczy obra­dom,

2) uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia,

3) kieruje bieżącymi sprawami Związku oraz re­prezentuje go na zewnątrz,

4) wykonuje funkcję kierownika zakładu wobec pracowników Związku,

5) podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, czynności te podlegają zatwierdzeniu na naj­bliższym posiedzeniu Zarządu.

 

§ 20. Jeżeli Przewodniczący Zarządu nie mo­że pełnić swoich obowiązków jego funkcje wyko­nuje Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

 

§ 21. Oświadczenie woli w imieniu Związku składa Przewodniczący Zarządu i jeden członek Zarządu. Czynność prawna, na podstawie której Związek nabywa prawa lub zaciąga zobowiązania majątkowe wymaga kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 22.1. Działalność Zarządu Związku kontro­luje Zgromadzenie Związku i w tym celu powołuje się Komisję Rewizyjną.

 

2. Komisja Rewizyjna jest organem kolegial­nym i składa się z przedstawicieli każdej gminy wchodzącej w skład Związku, których Zgromadze­nie wybiera na okres swojej kadencji.

 

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą tylko członkowie Zgromadzenia Związku z wyłączeniem członków Zarządu oraz Przewodniczącego i Za­stępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

 

4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący wybierany przez Zgromadzenie.

 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku umownym ze Związkiem.

 

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

7. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określi Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

 

§ 23.1. Komisja Rewizyjna kontroluje działal­ność Związku i podporządkowanych mu jednostek, bada roczne sprawozdanie z działalności Związku, bilans, zamknięcie rachunków Związku oraz opi­niuje wykonanie budżetu Związku i występuje do Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium.

 

2. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do dorażnych kontroli wszelkich jego zakładów.

 

§ 24. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół z wnioskami pokontrolnymi, które przedkłada Przewodniczącemu Zgromadze­nia i Przewodniczącemu Zarządu.

 

Część IV

Majątek i gospodarka Związku

 

§ 25.1. Majątek Związku jest odrębny od ma­jątku jego członków i jest odrębnie zarządzany.

 

2. Księgowość Związku jest prowadzona od­rębnie od księgowości członków Związku.

 

§ 26. Dochodami Związku są:

1) składki członkowskie,

2) dochody z majątku i urządzeń Związku,

3) darowizny, zapisy, spadki i dotacje,

4) wpływy uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej,

5) dotacje celowe na realizację zadań Związku przyjętych przez gminy.

 

§ 27.1. Członkowie Związku uczestniczą w kosztach działalności Związku według stawki usta­lonej na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia.

 

2. Główną zasadą uczestnictwa gminy w kosztach działalności Związku będzie proporcjo­nalność liczby mieszkańców w stosunku do ogól­nej liczby mieszkańców członków Związku.

 

3. Członkowie Związku uczestniczą w zy­skach, a także w pokrywaniu strat proporcjonalnie do uiszczonych procentowych udziałów.

 

§ 28. Dochody z majątku Związku mogą być użyte wyłącznie na prowadzenie działalności

i utrzymują Związku. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie.

 

§ 29. Za zobowiązanie przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem a członkowie Związku do wysokości swoich udziałów.

 

§ 30. Zarząd Związku opracowuje roczny pro­jekt budżetu, obejmujący wszystkie dochody i wy­datki spodziewane w danym roku. Budżet winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku obrachunkowego. Projekt budże­tu winien być przesłany przedstawicielom na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia.

 

§ 31. Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd powinien złożyć Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o wszystkich innych do­chodach i wydatkach Związku.

 

§ 32. Do gospodarki finansowej Związku sto­suje się odpowiednio przepisy o gospodarce fi­nansowej gmin.

 

Część V

Zmiany w składzie i rozwiązanie Związku

 

§ 33.1. Przystąpienie do Związku wymaga podjęcia uchwały przez radę zainteresowanej gmi­ny o przystąpieniu i przyjęciu Statutu Związku, a także uchwał rad gmin, będących członkami Związku o zmianie Statutu.

 

2. O przyjęciu gminy do Związku decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały, określając jedno­cześnie warunki przystąpienia gminy do Związku.

 

§ 34. Gmina przystępująca odpowiada za zobowiązania Związku powstałe przed jej przystą­pieniem.

 

§ 35.1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1) wystąpienia członka Związku,

2) pozbawienia członkostwa (wykluczenie ze Związku),

3) likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającej za sobą zniesienie gminy.

 

§ 36.1. Zmiana granic gminy nie powoduje ustania członkostwa w Związku jednakże gmina jest zobowiązana do powiadomienia o zmianie granic.

 

2. Rada gminy może wystąpić o zmianę wy­sokości swoich świadczeń na rzecz Związku, jeżeli zmiana granicy wpłynęła na zmniejszenie świad­czeń Związku na rzecz granicy.

 

§ 37.1. Członek Związku powinien oznajmić Zgromadzeniu zamiar wystąpienia ze Związku naj­póżniej na pół roku przed końcem roku obrachun­kowego.

 

2. Zgromadzenie Związku może uzależnić wystąpienie członka ze Związku w proponowanym przez niego terminie od spełnienia określonych wymogów.

 

§ 38. Związek może pozbawić gminę człon­kostwa tylko w razie:

1) udowodnionego działania na szkodę Związku,

2) niewykonania zobowiązań na rzecz Związku,

3) nie stosowanie się do przepisów obowiązują­cych w Związku, a zwłaszcza do postanowień Statutu.

 

§ 39. Występującemu lub wykluczonemu ze Związku członkowi należy zwrócić równowartość tego, co wniósł w postaci świadczeń na rzecz Związku, potrącając wartość świadczeń Związku na rzecz członka.

 

§ 40. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie jednobrzmiących uchwał rad gmin ­członków Związku, a także uchwały Zgromadzenia o rozwiązaniu Związku.

 

§ 41. W przypadku rozwiązania Związku jego majątek po zaspokojeniu wszelkich roszczeń i zo­bowiązań, przechodzi na rzecz członków Związku odpowiednio do wniesionego majątku.

 

§ 42. Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

 

§ 43.1. Przeprowadzenie likwidacji Związku należy do Zarządu o ile Zgromadzenie nie wyzna­czy likwidatora.

 

2. Do obowiązków likwidatora należy prze­prowadzenie kontroli dokumentacji Związku, usta­lenie majątku Związku, opracowanie planu likwi­dacji i jej przeprowadzenie.

 

§ 44. Plan likwidacji Związku zatwierdza Zgromadzenie, po wysłuchaniu opinii Komisji Re­wizyjnej.

 

§ 45. Zatwierdzony plan likwidacji wywiesza się w siedzibie Związku i przesyła do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

§ 46. Likwidator sporządza bilans otwarcia oraz zgodnie z zatwierdzonym planem ściąga wie­rzytelności, zaspakaja zobowiązania, dokonuje zwrotu majątku członkom Związku.

 

§ 47. Po zakończeniu czynności, o których mowa w § 46 likwidator przedstawia Zgromadze­niu sprawozdanie z likwidacji. Po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie sprawozdania z likwidacji Związek ulega rozwiązaniu.

 

§ 48. Nieodebrane kwoty pieniężne przezna­czone na zaspokajanie roszczeń osób trzecich składa się do depozytu sądowego.

 

Część VI

Nadzór nad Związkiem

 

§ 49. Nadzór nad Związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Świętokrzyski i Regio­nalna Izba Obrachunkowa w zakresie spraw finan­sowych.

 

§ 50. Zakres i sposób nadzoru określa usta­wa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz ustawa z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.).

 

§ 51. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego powodu niezgodności z prawem w trybie określo­nym w ustawie o samorządzie gminnym.

 

Część VII

Postanowienia końcowe

 

§ 52. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

 

§ 53. Statut wchodzi w życie z dniem ogło­szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/04/03 09:33:22
Redaktor: Administrator