Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 280/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 6 października 2011 r.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Na podstawie 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), § 11 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborachdo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) zarządzam, co następuje:

§ 1. Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Końskich przy ul. Polnej 6 – Pani Marii Jakubowskiej z powodu zrzeczenia się członkostwa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     /-/ Michał Cichocki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/10/06 12:30:37
Redaktor: Administrator