Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XVI/152/2004
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ar. 54 ust.1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 6 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 p.1806; z 2003r Nr 80 p.717, nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055) oraz art. 3 ust. 1 lit. c i d, pkt 4 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 p.391, Nr 65 p.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (z 2000 r Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001r Nr 46 poz. 499, z 2002 r Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984; z 2003r Nr 65 poz. 595; z 2004 r nr 96 poz. 959) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2004 rok:


  1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne:


- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 50 000 zł

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi - 50 000 zł

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

pozyskane z innych źródeł

o kwotę - 50 000 zł


- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1 245 000 zł

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami

i nieruchomościami - 1 245 000 zł

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomościami

o kwotę - 45 000 zł

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

nieruchomości

o kwotę - 1 200 000 zł


- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

o kwotę - 181 571 zł

- rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego. od czynności

cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn

oraz podatków i opłat lokalnych

o kwotę - 181 571 zł

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszów celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę - 181 571 zł

- w dziale 758 – Różne rozliczenia - 43 693 zł

- rozdziale 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej

dla gmin - 43 693 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę - 43 693 zł

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 21 000 zł

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 16 980 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczonych

do sektora finansów publicznych

o kwotę - 8 200 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 8 780 zł

- rozdziale 80110 – Gimnazja - 4 020 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczonych

do sektora finansów publicznych - 2 600 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 1 420 zł


- w dziale 851 – Ochrona zdrowia - 264 970 zł

- rozdziale 85195 – Pozostała działalność - 264 970 zł

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

o kwotę - 264 970 zł


- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - 25 000 zł

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - 25 000 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczonych

do sektora finansów publicznych - 25 000 zł


  1. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne:


- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 50 000 zł

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi - 50 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę - 50 000 zł

z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody
i przyłączami dla wsi Wąsosz


- w dziale 600 – Transport i łączność - 66 420 zł

- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - 66 420 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

o kwotę - 60 000 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

(ogłoszenia w prasie) - 6 420 zł

z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych w Sielpi i ogłoszenia w prasie.


- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 765 000 zł

- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami

i nieruchomościami - 665 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę - 50 000 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę - 15 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę - 600 000 zł

z przeznaczeniem na wycenę i wykup nieruchomości pod planowaną inwestycję „przedłużenie ul. Kieleckiej w Końskich”.


- rozdziale 70021 – Towarzystwa budown. społecz. - 100 000 zł

§ 2620 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek

sektora finansów publicznych

o kwotę - 100 000 zł

z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - 20 000 zł

- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 20 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę - 20 000 zł

z przeznaczeniem na budowę remizy OSP w Dziebałtowie.


- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 958 500 zł

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 663 000 zł

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe - 216 400 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - 23 400 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 3 200 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 18 000 zł

§ 4260 – Zakup energii - 39 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 63 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. - 300 000 zł

(Zespół Szkół w Stadnickiej Woli)


- rozdziale 80104 –Przedszkola - 50 000 zł

§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu

budżetowego - 50 000 zł


- rozdziale 80110 – Gimnazja - 208 000 zł

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe - 153 900 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - 19 800 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2 700 zł


§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 8 000 zł

§ 4260 – Zakup energii - 23 600 zł


- rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół - 4 500 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 4 500 zł


- rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli - 33 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 33 000 zł


- w dziale 851 – Ochrona zdrowia - 264 970 zł

- rozdziale 85195 – Pozostała działalność - 264 970 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę - 264 970 zł

z przeznaczeniem na modernizację budynku przychodni przy ulicy Południowej w Końskich w tym: instalacja windy, wymiana pokrycia dachowego i elewacji budynku.- w dziale 852 – Pomoc społeczna - 125 000 zł

- rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 125 000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne

o kwotę - 125 000 zł

z przeznaczenie na pokrycie kosztów dożywienia dzieci w szkołach 93 840 zł

na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej 31 160 zł.


- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - 6 344 zł

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona

wód - 6 344 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

(ogłoszenia w prasie)

o kwotę - 6 344 zł


- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - 25 000 zł

- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - 10 000 zł

§ 4260 – zakup energii

o kwotę - 10 000 zł

z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania
i wody.


- rozdziale 92695 – Pozostała działalność - 15 000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę - 5 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę - 10 000 zł

z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży.

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 450 000 zł są wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


3. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne:


- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 261 988 zł

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi - 261 988 zł

§ 6292 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(wodociąg we wsi Wąsosz)

o kwotę - 261 988 zł


- w dziale 600 – Transport i łączność - 719 000 zł

- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - 719 000 zł

§ 6292 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

o kwotę - 719 000 zł


- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1 500 000 zł

- rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej - 1 500 000 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

o kwotę - 1 500 000 zł

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 19 200 zł

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 19 200 zł

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 19 200 zł


- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - 1 069 720 zł

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona

wód - 1 069 720 zł

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 29 720 zł

§ 6292 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

o kwotę - 1 040 000 zł


4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 261 988 zł

- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi - 261 988 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(wodociąg we wsi Wąsosz)

o kwotę - 261 988 zł


- w dziale 600 – Transport i łączność - 719 000 zł

- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - 719 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę - 719 000 zł

w tym: budowa drogi gminnej we wsi Stadnicka Wola (etap I) 408 000 zł, budowa drogi gminnej we wsi Stadnicka Wola (etap II) 311 000 zł


- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1 500 000 zł

- rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej - 1 500 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę - 1 500 000 zł


- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 19 200 zł

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 19 200 zł

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(Modernizacja kotłowni węglowej na olejową

w Sz.P.w Dziebałtowie) o kwotę - 19 200 zł- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - 1 069 720 zł

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona

wód - 1 069 720 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę - 1 069 720 zł

w tym: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
i przyłączami kanalizacyjnymi we wsi Sielpia 530 000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi
we wsi Wincentów 510 000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Polnej – 29 720zł.


5. Dokonuje się przeniesień między działami, zgodnie z załącznikiem Nr 1


6. Zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 195 680 zł


7. Zmniejsza się plan wydatków

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 76 800 zł

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 76 800 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(Modernizacja kotłowni węglowej na olejową

w Sz.P. w Dziebałtowie) o kwotę 76 800 zł

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -118 880zł

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 118 880zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

w ul.Polnej) o kwotę 118 880 zł


8. Zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 769 000 zł


9. Zwiększa się plan wydatków

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 112 500 zł

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 112 500 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(Modernizacja kotłowni węglowej na olejową

w Sz.P.w Dziebałtowie) o kwotę 112 500 zł- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 656 500zł

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 656 500zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

w ul.Polnej) o kwotę 656 500 zł


10. Zwiększa się plan przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym

(ZWiK):

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - 146 600 zł

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 146 600 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.


7. Dokonuje się zmianw załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIV/130/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004r. Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego, załączniku Nr 4a do uchwały Nr XIV/130/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004r. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, załączniku Nr 5 do uchwały Nr XIV/130/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2004r. (ZWiK i Przedszkola)

W związku z tym załączniki Nr 4, Nr 4a i Nr 5 do uchwały Nr XIV/130/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 marca 2004r po zmianach obrazują załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Grzegorz Wąsik

 

 

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany w budżecie wynikają:

1. Mieszkańcy wsi dokonali wpłat swoich udziałów w kosztach budowy sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i przyłączami dla wsi Wąsosz, które przeznacza się na realizację inwestycji wodociągowej.

- Gmina uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1 245 000 zł

- Otrzymała dotację w funduszu celowego w kwocie 181 571 zł (PERON). Są to utracone dochody z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej za 2003 rok.

- Ministerstwo Finansów przyznało dla Gminy Końskie część rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym i podatku leśnym w kwocie 43 693 zł

- Szkoły podstawowe i gimnazja uzyskały wpływy z tytułu najmu i różnych dochodów, które przeznacza się po stronie wydatków na dokształcanie nauczycieli.

- Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych (hala sportowa) w kwocie 25 000 zł, które przeznacza się na zakup energii, wody i zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.


2. Uzyskane ponadplanowe dochody, dotacje i subwencję rekompensującą przeznacza się na:

- drogi gminne: remont ciągów komunikacyjnych w Sielpi

- gospodarkę mieszkaniową (wycenę, ogłoszenia w prasie i wykup nieruchomości pod planowaną inwestycję „przedłużenie ulicy Kieleckiej w Końskich)

- remonty mieszkań komunalnych (TBS)

- budowę remizy OSP w Dziebałtowie

- dotację dla przedszkola

- oświatę (wynagrodzenia w tym: odprawy 9-cio miesięczne dla 13-tu nauczycieli, wzrost płac o 3% dla nauczycieli i pracowników obsługi; budowę zespołu szkół w Stadnickiej Woli)

- pomoc społeczną (dożywianie dzieci w szkołach i pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej)


3-4. Ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmniejsza się plan dochodów i wydatków tych inwestycji.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 1 500 000 zł

5. Zwiększa się plan przychodów i rozchodów w zakładzie budżetowych (ZWiK) w związku z powierzeniem zadań w zakresie eksploatacji i konserwacji kanalizacji burzowych zachodzi konieczność zwiększenia zatrudnienia o 1 etat średniorocznie, co spowoduje wzrost funduszu płac o kwotę 36 000 zł.


6. Dokonuje się przeniesień między działami:

Zmniejsza się kwoty planu wydatków inwestycyjnych i przeznacza się na:

- budowę chodnika przy ul. Wojska Polskiego – konieczność zlikwidowania zagrożenia dla pieszych korzystających z przystanku „BUS” oraz z uwagi na fakt, że w m-cu październiku br. kończy się ważność pozwolenia na budowę.

- budowę dróg w Stadnickiej Woli i części Izabelowa – zadanie planowane do realizacji w miejsce dotychczasowych 2 zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach SAPARD

- budowę nawierzchni ulic: Jarzębinowej, Akacjowej, Klonowej i Jesionowej – jest to kontynuacja rozpoczętego w 2003 roku zadania, którego całkowita wartość wynosi 3 163 302 zł. Dotychczasowe wydatki określają się kwotą 411 195 zł. Na chwilę obecną istnieje znaczne rzeczowe wyprzedzenie robót budowlanych.

- dokumentację projektową wielorodzinnego budynku mieszkalnego – socjalnego w miejsce planowanego do realizacji budynku TBS-u

- budowę zespołu oświatowego – szkoły podstawowej i gimnazjum w Stadnickiej Woli z przeznaczeniem na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy naukowych

- przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie.

Zwiększa się wielkość środków ze względu na różnicę pomiędzy kosztorysem inwestorskim a uprzednio planowaną kwotą. Koszt budowy wg kosztorysu wynosi 293 627zł

- remont dachu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Polnej w Końskich

kwota ulega zwiększeniu z uwagi na różnicę pomiędzy kosztorysem inwestorskim a uprzednio planowaną kwotą.

Koszt budowy wg kosztorysu – 1 998 000 zł

- opracowanie koncepcji realizacji kosztów związanych z oświetleniem ulicznym, które obecnie obciążają budżet gminy,

- odbudowę zabytkowej kapliczki w parku miejskim.

Ze względu na odmowę dofinansowania przez Ministerstwo Kultury zachodzi potrzeba realizacji zadania z własnych środków gminy przy dobrowolnym udziale finansowym mieszkańców. Koszt odbudowy wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 153 103 zł.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:46
Redaktor: Administrator