Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Znak: RGG.6840.07.2011.MB                                                      Końskie: 30.04.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych z możliwością przekwalifikowania na lokale użytkowe, położonych

w Końskich przy ul. Warszawskiej 4

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych
z możliwością przekwalifikowania na lokale użytkowe położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej 4.
Wykaz dotyczący przeznaczenia przedmiotowych lokali do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w dniach od 15 marca 2012 roku do dnia 4 kwietnia 2012 roku. Niniejszy wykaz został opublikowany również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie i ogłoszenie o nim zostało zamieszczone  w prasie.

 

Położenie lokalu

Powierzchnia nieruchomości 

w m2

Wielkość udziału w działce

Pow. działki

NR KW

Cena wywoławcza

w złotych

Wadium

w zł

Minimalne postąpienie w zł

Końskie

ul. Warszawska 4 lokal oznaczony
 literą „J”

(I piętro)

Pow. uż. lokalu 252,28 m2 oraz pomieszczenia przynależne tj. trzy komórki o powierzchni 7,70 m² każda oraz komórka o powierzchni 5,70 m²

łącznie 281,08 m2

Udział do 28108/113482
 w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu pod budynkiem

nr 4978

 

0,1683 ha

 

KI1K/00052364/4

oraz

KI1K/00000224/2

627.000,00 zł

 

 

70.000,00 zł

6.270,00 zł

Końskie

ul. Warszawska 4 lokal oznaczony
 literą „L”

(poddasze)

Pow. uż. lokalu 301,66 m2 oraz pomieszczenia przynależne tj. trzy komórki o łącznej powierzchni 23,10 m²

łącznie 324,76 m2

Udział do 32476/113482
 w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu pod budynkiem

nr 4978

 

0,1683 ha

 

KI1K/00052366/8

oraz

KI1K/00000224/2

717.000,00 zł

 

 

70.000,00zł

7.170,00 zł

*O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek.

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym oznaczona numerem 4978 położona jest w centrum Końskich przy ul. Warszawskiej. Gmina Końskie jest właścicielem 6 lokali znajdujących się w tym budynku.

Przedmiotowy budynek ma konstrukcję tradycyjną, jest murowany z cegły, stropy żelbetonowe, dach o konstrukcji drewnianej z poddaszem użytkowym. Stan techniczny budynku oceniany jest jako średni. Od ul. Warszawskiej budynek jest otynkowany. Wykończenie lokali: podłogi – wylewki betonowe, ściany nieotynkowane. Lokale stanowią puste przestrzenie bez wewnętrznych podziałów – do aranżacji własnej. Przy adaptacji lokali należy uwzględnić istnienie lokali użytkowych położonych na parterze. Budynek  wyposażony jest w sieć elektryczną, kanalizacyjną. Brak projektu instalacji wewnętrznych, budynek posiada jedynie przyłącza.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr VII/61/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku teren na którym usytuowane są lokale jest przeznaczony jako: tereny usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – 1.UA.1ZN-W(R)

Dla przedmiotowego budynku sporządzone jest świadectwo energetyczne.

Budynek jest przeznaczony do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków – wytypowanych do ochrony ze względu metrykę, wartości historyczne lub stylowe. W przyszłości skutkować będzie to tym, że stroną postępowania w sprawie wyrażenia zgody na wszelkiego rodzaju remonty związane ze zmianą bryły zewnętrznej, wymagające pozwolenia na budowę lub rozbiórka obiektu budowlanego będą wymagały uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (który staje się stroną postępowania).

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych lokali odbędzie się w dniu 12 lipca 2012 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich przy ul. Mieszka I-go 4, o godzinie 10:00

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłaty wadium w kwocie  70.000,00 złotych należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w  Końskich Nr rachunku 41124044161111000049570265 – Bank PEKAO SA do dnia 6 lipca 2012 roku

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy  na w/w  konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot wpłacający wadium lub jego pełnomocnik:

-         w przypadku osób prawnych - posiadający przy sobie stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty i oryginał dowodu wpłaty,

-         w przypadku osób fizycznych – pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

-         każdy ze współmałżonków, który zamierza wziąć udział w przetargu i nabyć lokal za środki z majątku wspólnego w ustroju wspólności majątkowej zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej pisemną zgodę współmałżonka.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.    

Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

Informacje o nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 16, tel. 41 372-34-09 lub 41 372-32 - 49 wew. 116 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.umkonskie.pl

 

 

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich informuje, że lokale położone w Końskich przy ul. Warszawskiej 4 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego będzie można obejrzeć w dniach od 14 do 16 maja 2012 roku w godzinach 10-12.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 372-32-49 wew.116

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/07 13:51:02
Redaktor: Administrator