Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI                                                  Kielce, 20.02.2012r.

Znak: IG.III.7821.16.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że w dniu 20.02.2012r. wydał:

- decyzję, którą uchylił decyzję Starosty Koneckiego Nr BP.6740.210.8.2011.JJ z dnia 06.12.2011r., znak: BP-22437/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa dróg (ulic): Glinianej, Gruntowej, Odludnej, Wąskiej, Granicznej, Nadstawnej, Piaskowej, Żwirowej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji,

- decyzje umarzające postępowanie odwoławcze w sprawie ww. decyzji Starosty Koneckiego.

Strony z decyzjami mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 811 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. Od decyzji, o których mowa wyżej, stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji Starosty Koneckiego
Nr BP.6740.210.8.2011.JJ z dnia 06.12.2011r., znak: BP-22437/11.

Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/23 11:42:15
Redaktor: Administrator