Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

zaprasza do złożenia oferty na

 

 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej

w Dziebałtowie gm. Końskie”

 

Termin realizacji (pożądany) – 15 kwiecień 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:   Cena ( koszt ) – 100 %

Wadium – nie jest wymagane

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Ryszard Szczegielniak Inspektor w Wydziale Inwestycji UMiG             w Końskich

tel. (0-41) 372-37-20, w godz: 800-1500    fax 041 372 29 55

Beata Zbróg – Dyrektor SP Dziebałtów 041 372-37-20

Termin składania ofert upływa dnia 10.02.2004 r o godz: 930

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lok. 24

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2004r o godz: 1000  w siedzibie Zamawiającego lok. 41 (Wydział Inwestycji)

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie      art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:18
Redaktor: Administrator