Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Projekt budowy kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami dla wsi Proćwin.

 

CPV – 74.23.22.20-2

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania:

·       projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

·       projekt budowlany i technologiczny przepompowni ścieków

·       projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni ścieków

·       projekt budowlany rurociągów tłocznych:

·       projekt wykonawczy dla opracowań jw.

·       przedmiar robót dla opracowań jw.

·       kosztorysy inwestorskie dla opracowań j.w.

·       specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych.

·       informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

·       aktualizacja map zasadniczych w skali 1 : 500 do celów projektowych kanalizacji.

·       dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia dla potrzeb budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej.

·       wszelkie materiały niezbędne (w tym raport), jeśli takie będą wymagane do uzyskania decyzji środowiskowej.

·       studium wykonalności inwestycji

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia:  8 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

·        spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·        wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi, odpowiadające swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4 SIWZ.

 

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 18 maja 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 maja 2006r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·  w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – Inspektor Wydziału Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135.

·  w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/05/02 14:24:19
Redaktor: Administrator