Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Remont nawierzchni mola w Sielpi gmina Końskie

CPV – 45.23.32.00-1

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na ułożeniu nowej nawierzchni  z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchni około 1 466,00 m2.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie licząc od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

przyjmą warunki określone w projekcie umowy

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim charakterem i złożonością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg, wraz z kserokopią uprawnień, oraz kserokopią potwierdzającą przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kosztorysu ofertowego.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria wyboru ofert:             cena – 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 09 czerwca 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 czerwca 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146.

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl,

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:43:48
Redaktor: Administrator