Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Dostawa urządzeń zabawowych i ławek

wraz z ich montażem na terenie gminy Końskie”

CPV – 36.50.00.00-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem:

Huśtawek na łańcuchach dwuosobowych - 4 szt.

Huśtawek na łańcuchach czteroosobowych - 1 szt.

Zjeżdżalni małych ze ślizgami kwasoodpornymi - 3 szt.

Karuzeli krzyżowych - 4 szt.

Ważek podwójnych - 2 szt.

Ważek pojedynczych - 1 szt

Koników na sprężynie - 2 szt.

Ławek parkowych pięciolistwowych na stelażu metalowym - 9 szt.

Montaż dostarczonych urządzeń zabawowych, ławek i 6 koszy na śmieci (kosze są w posiadaniu zamawiającego) polegał będzie na ich zabetonowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy .

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) spełniają warunki określone w siwz,

d) przyjmą warunki wyszczególnione w projekcie umowy.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

a) Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

c) Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) Certyfikatów i deklaracji zgodności na dostarczone urządzenia.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 24 lipca 2006 r o godz: 9 00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lipca 2006 r. o godz: 10 30 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Antoni Wiktorowicz, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 135.

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl ,

Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30

 


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń zabawowych i ławek wraz z ich montażem na terenie gminy Końskie”

Informacja o wniesieniu protestu

 

W dniu 19.07.2006 r. do zamawiającego wpłynął protest na postanowienia SIWZ o następującej treści:

„Na podst. art. 180 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych wnosimy o zmianę postanowień SIWZ odnośnie terminu realizacji zamówienia. Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Uzasadnienie:

Okres letni jest dla producentów wyposażenia placów zabaw okresem szczególnie wzmożonych prac, gdyż zarówno urzędy jak i placówki oświatowe starają się w tym czasie wyposażać place zabaw, aby zapewnić dzieciom miejsce zabaw na okres wakacji. Z tego powodu terminy realizacji zamówień ulegają wydłużeniu.

Jednocześnie upały panujące od 3 tygodni i wprowadzane w związku z tym zakazy poruszania się samochodami ciężarowymi w ciągu dnia są przyczyną znacznych opóźnień w realizacji zamówień. Nie docierają na czas dostawy materiałów, jak również my jako dostawca urządzeń zabawowych mamy trudności z dostarczaniem urządzeń w terminie. W takiej sytuacji nie jesteśmy jedyni, podobne problemy mają inne firmy.

W związku z powyższym wnosimy o naniesienie zmian i poprawę SIWZ.”

 

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177) wzywam wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

 

Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 7 dni od daty publikacji informacji o wniesieniu protestu na stronie internetowej zamawiającego.

 


 


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:49:05
Redaktor: Administrator