Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

O G Ł O S Z E N I EGmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

Dokumentacja niezbędna do przebudowy ulicy Kozubskiego w Rogowie wraz

z realizacją tego zadania.”

CPV – 45.23.31.40-2

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie wymaganych decyzji i przebudowa ulicy Kozubskiego w Rogowie na długości ok. 200 mb – etap II.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności :

 • wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym ;

 • przebudowie ulicy o długości około 200m, jedna jezdnia o szerokości 5,0 m klasy L, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR I ;

 • odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;

 • wykonanie projektów organizacji ruchu: docelowego i tymczasowego (na czas realizacji robót), zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem (Starostwo Powiatowe w Końskich

 • inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od daty podpisania umowy.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

   • spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

   • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

   • wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty , które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia

   • dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zadania, a w tym: walec stalowy, zagęszczarka, samochód skrzyniowy do przewozu materiału, samochód samowyładowczy.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

 1. Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

 5. Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego .

 6. Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zadania, a w tym: walec stalowy, zagęszczarka, samochód skrzyniowy do przewozu materiału, samochód samowyładowczy.


Wadium – nie jest wymaganeKryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 08 sierpnia 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 sierpnia 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjnaTermin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

 • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146.

 • w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl,

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:49:30
Redaktor: Administrator