Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

O G Ł O S Z E N I EGmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dokumentacja niezbędna do budowy dróg o nr ew gr. 168 i o nr ew gr. 169 w miejscowości Gatniki gmina Końskie.”

CPV – 74.23.20.00-4


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ulic o nr ew. gr. 168 i o nr ew. gr. 169 w miejscowości Gatniki gmina Końskie.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

   1. spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

   2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

   3. wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi , które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

 1. Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

 5. Wykaz projektantów przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.


Wadium – nie jest wymaganeKryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 09 sierpnia 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 sierpnia 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjnaTermin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

 • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146.

 • w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl,

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:49:50
Redaktor: Administrator