Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2006 roku”.

        

CPV – 30.23.11.00-8, 30.23.12.50-4, 30.24.10.00-0, 30.24.21.00-8, 30.26.00.00-9, 30.21.33.00-8, 30.21.61.10-0

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego:

Zadanie nr 1 – zestawy komputerowe – 10 kpl,

Zadanie nr 2 – oprogramowanie antywirusowe,

Zadanie nr 3 – serwer – szt. 1,

Zadanie nr 4 – komputer przenośny – szt. 1,

Zadanie nr 5 – skaner płaski – szt. 1

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj.

o        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

o        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

o        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podst dokumentów określonych w pkt. 2 SIWZ.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 23 marca 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 marca 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Katarzyna Szmit, tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, Jacek Nowak tel. (0-41) 372-32-49, wew. 101.                                

fax. (041) 372-29-55, e-mail przetargi@umkonskie.pl

  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/03/06 00:18:48
Redaktor: Jakub Kolipinski