Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię gazową w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Partyzantów 5 w KońskichCPV – 45.33.11.10-0, 45.33.11.00-7, 45.45.00.00-6Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.plPrzedmiotem zamówienia  jest przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię gazową w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Partyzantów 5 w Końskich.

Zakres prac obejmuje:

I. Technologiczne roboty demontażowe- roboty demontażowe i adaptacyjne ogólnobudowlane  - kpl.1

II. Dostawa i montaż kotła -  dostawa i montaż kotła wodnego niskotemperaturowego Qn = 84 kW, paliwo gaz GZ 50

II. Technologia kotłowni - rurociągi z rur stalowych czarnych od Dn 15 do Dn - 54 m,      rozdzielacz instalacji c.o. Dn 65  mm - 2 m, rurociągi z rur stalowych ocynkowanych Dn 15 -Dn 32 mm - m 17, pompy kotłowe, obiegu grzewczego, cyrkulacji, ściekowa - kpl.6, montaż naczynia przeponowego - szt.2, podgrzewacza 300 dm3, filtra wody Dn 25, zaworu automatycznego napełniania "SYR" Dn 15, wodomierza skrzydełkowego Dn 15, zaworu trójdrogowego Dn 20 mm - szt.2, zaworu bezpieczeństwa"SYR" Dn20 - szt.2,  zabezpieczenia stanu wody WMS - kpl.1, stacji uzdatyniania wody - kpl.1, zaworów zwrotnych - szt.1, zaworów kulowych - szt.45, zbiornik odpowietrzający - 1 szt,   zaworów odpowietrzających - szrt,3, filtrów wody - szt. - szt.6manometry tarczowe - szt.20, filtroodmulacz magnetyczny SOM Dn 32 - szt.1, termometry techniczne - szt.9,

III. Instalacje sanitarne wod-kan.,  gazowa i c.o.

rurociągi żeliwne kanalizacyjne fi 100 mm - mb.10,montaż zlewu żeliwnego, syfonu zlewowego,       baterii zmywakowej ściennej, studzienka schładzająca D 800, montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa , zaworów kulowych., filtrów gazu, rurociągów stalowych Dn 32 - Dn 80 mm.

IV. Instalacja odprowadzania spalin 

komin jednopłaszczyznowy ze stali kwasoodpornej D 200- kpl.

V. Instalacja wentylacji - czerpnia ścienna, kratki wentylacyjne i przewody wentylacyjne.

VI. Adaptacje budowlane - rozebranie ścia, przebicie otworów montażowych,uzupełnienie       ścian lub zamurowanie otworów, przemurowanie kominów, odbicie tynków, tynki wewnętrzne malowanie ścian, montaż drzwi stalowych, okien, posadzki z płytek ceramicznych, licowanie ścian płytkami glazurowanymi, płukanie istniejącej instalacji  centralnego  ogrzewania ( 30 szt.grzejników i 80 mb. rur)

VII.Roboty elektryczne kotłowni:

montaż przewodów kabelkowych układanych w korytkach - mb. 423, wyłącznika WP,       skrzynek i rozdzielnic, rozdzielnicy RA, czujek, wyłącznika 4G-25A-PK, lampy H224,       sygnalizatora SL 31, czujnika przylgowego i zanieczyszczeń,  czujnika  zewnętrznego i kotła

VIII. Punkt redukcyjno-pomiarowy :

montaż rurociągów z rur polietylenowych Dn 63 mm - mb.28, zespoły przyłączeniowe       gazociągów niskiego i średniego ciśnienia - kpl.2, szafkowa stacja redukcyjno-pomiarowa        szafka telemetryczna – kpl.1

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowychTermin realizacji zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • przyjmują warunki określone w projekcie umowy

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

 • Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim charakterem i złożonością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

 • Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień, oraz kserokopią potwierdzającą przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

 • Harmonogram rzeczowo – finansowy

 • Kosztorys ofertowy w układzie szczegółowym.Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 24 sierpnia 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 sierpnia 2006r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

 • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – Inspektor Wydziału Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

 • w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:07:14
Redaktor: Administrator