Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na 

 

„Remont chodników na terenie miasta Końskie.”

 

CPV – 45.23.32.20-7

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów chodników polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej w miejsce zdjętej nawierzchni z płyt chodnikowych.

Zakres prac obejmuje:

Zadanie nr 1

Remont chodnika na osiedlu Warszawskim od bloku nr 18 w kierunku Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.

Zadanie nr 2

Remont chodnika przy ul. Mieszka I przy Domu Kultury Egipcjanka w Końskich.

Zadanie nr 3

Remont chodnika od ul. Piłsudskiego do Urzędu Skarbowego w Końskich.

Zadanie nr 4

Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego na odcinku od Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kierunku  ul. Wojska Polskiego w Końskich.

Zadanie nr 5

Remont chodnika w Parku Miejskim wzdłuż ul. Mieszka I – go w Końskich.

 

Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonania stanowią:

-       specyfikacje techniczne

-       przedmiary robót

 

 Termin realizacji zamówienia – 5 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

·        spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·        Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

·        Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

4.    Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy o specjalności drogowej, oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność tej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa,

5.    Kosztorys ofertowy.

 

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:   

·        cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 14 września 2006 r o godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 września 2006r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·        w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Tadeusz Pasiński –  Wydział Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 146.

·        w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga – Zamówienia Publiczne tel. (0-41) 372-32-49,  wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:12:34
Redaktor: Administrator