Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnych dla miejscowości objętych aglomeracją Końskie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”

 

CPV – 74.23.22.20-2

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnych dla miejscowości objętych aglomeracją Końskie dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie". Zakres zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie Nr 1 - aktualizacja i weryfikacja koncepcji ogólnej określającej kierunki spływu ścieków z 10 miejscowości gminy Końskie:

- Sielpia Wielka - kanalizacja grawitacyjna Ø 200 mm - mb. 640

- kanalizacja tłoczna Ø 50 mm - mb. 870

- Wincentów - kanalizacja grawitacyjna Ø 200 mm - mb. 2 600

- kanalizacja tłoczna Ø25- 110 mm - mb. 590

- Brody Nowe - kanalizacja grawitacyjna Ø200 mm - mb. 3 610

- kanalizacja tłoczna Ø20 - mb. 40

- Sokołów Nowy - kanalizacja grawitacyjna Ø200 - mb. 1 020

- kanalizacja tłoczna Ø40- 63 mm - mb. 2 780

- Sokołów Stary - kanalizacja grawitacyjna Ø 200 - mb. 2 330

- kanalizacja tłoczna Ø 40 mm - mb. 680

- Dziebałtów Stary - kanalizacja grawitacyjna Ø 200 mm - mb. 3 230

- kanlizacja tłoczna Ø 63 mm - mb. 980

- Dziebałtów Nowy - kanalizacja grawitacyjna Ø 200 mm - mb. 3 180

- kanalizacja tłoczna Ø 40- 90 mm - mb. 2 110

- Kazanów Stary - kanalizacja grawitacyjna Ø 200mm - mb. 3 600

- kanalizacja tłoczna Ø 40 - 90 mm - mb. 1 370

- Kazanów Nowy - kanalizacja grawitacyjjna Ø 200 mm - mb. 3 140

- kanalizacja tłoczna Ø50 mm - mb. 950

- Brody Stare - kanalizacja grawitacyjna Ø 200 mm - mb. 3 170

- kanalizacja tłoczna Ø 90 mm - mb. 1 350

- Kanały magistralne. Ø 200 mm - mb. 1 770

Razem: mb. 28 920 mb. 11 720

Zadanie Nr 2 - koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Izabelów:

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 2 100

- kanalizacja tłoczna - mb. 375

Zadanie Nr 3 - konpcepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Końskie ul. Grzybowa

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 250

- kanalizacja tłoczna - mb. 425

Zadanie Nr 4 - koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Końskie ul. Działkowa, Ogrodowa, Rzeczna i Partyzantów (część ulicy) - kanalizacja grawitacyjna - mb. 1 470

Zadanie Nr 5 . - koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Końskie ul. 1-go Maja

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 300

Miejscowości wymienione w zadaniach 1-5 przynależą do oczyszczalni ścieków w Końskich przy ul Południowej

Zadanie Nr 6 - m. Sierosławice (propozycja zrzutu ścieków do projektowanej kanalizacji we wsi Modliszewice)

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 2 550

- kanalizacja tłoczna - mb. 400

Zadanie Nr 7 - m. Pomorzany (propozycja zrzutu ścieków do projektowanej kanalizacji we wsi Modliszewice):

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 2 000

- kanalizacja tłoczna - mb. 1 250

Zadanie Nr 8 - m. Jeżów i Gracuch (propozycja zrzutu ścieków do projektowanej kanalizacji we wsi Modliszewice- Kornica)

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 2 675

- kanalizacja tłoczna - mb. 4 000

Zadanie Nr 9 - m.Nałęczów (propozycja zrzutu ścieków do projektowanej kanalizacji we wsi Modliszewice- Kornica)

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 750

- kanalizacja tłoczna - mb. 2 250

Zadanie Nr 10 . - aktualizacja koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Barycz

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 1 200

- kanalizacja tłoczna - mb. 420

Zadanie Nr 11 - m. Dyszów - kanalizacja grawitacyjna - mb. 2 250

Zadanie Nr 12 - m. Nieświń i Młynek Nieświński (propozycja zrzutu ścieków do projektowanej kanalizacji w Rogowie)

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 7 330

- kanalizacja tłoczna - mb. 3 600

Zadanie Nr 13 - (zrzut ścieków do istniejącego kolektora A w ul. Młyńskiej i istniejącej kanalizacji w ul.Źródlanej w Końskich - Stary Młyn (ul. Nadstawna, Gruntowa, Gliniana, PiaskowaWąska, Graniczna, Zwirowa, Staromłyńska, Odludna i Fabryczna )

- kanalizacja grawitacyjna - mb. 4 340

Miejscowości wymienione w zadaniach 6-13 przynależne do oczyszczalni ścieków w Kornicy gm. Końskie

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2006 r.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności: instalacji sanitarnych),

d) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

· Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

· Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

· Wykazu osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z kserokopiami uprawnień tych osób (uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych), oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego,

· Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

· Pełnomocnictwa określającego jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną.

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2006 r o godz: 9 00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 września 2006r. o godz: 11 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

· w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

· w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30

 


Końskie, dn. 12.09.2006 r.

ZP.-341/39/1/2006

 

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnych dla miejscowości objętych aglomeracją Końskie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie””

 

Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:

Pyt. 1

Jak należy udokumentować spełnienie wymogu „przebieg tras akceptowalny społecznie” (str. 5 SIWZ)

Odp.

Przebieg tras akceptowalny społecznie oznacza, że uzgodniony wstępnie z właścicielami działek.

Pyt. 2

Jakie „uzgodnienia i decyzje” (strona 5 SIWZ) powinna zawierać opracowana „Koncepcja ….”

Odp.

Mowa o wszystkich uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych poprzedzających i niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pyt. 3

Część graficzna „Koncepcji ..” ma być wykonana na mapach syt. wys 1 : 1000 zmniejszonych do skali 1 : 2000? Czy też na mapach 1 : 10 000 powiększonych do skali 1 : 5000?

Odp.

Skale map części graficznych koncepcji dla poszczególnych zadań powinny być dostosowane do warunków miejscowych i wystarczające dla precyzyjnego zobrazowania zagadnienia.

Na terenie zabudowanym właściwe wydają się mapy w skali 1:1 000, a dla odcinków poza zabudową 1:2 000.

 


 


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:13:31
Redaktor: Administrator