Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na 

 

„Budowa ujęcia wody dla potrzeb wodociągu wiejskiego Baczyna - Paruchy.

 

CPV – 45.23.21.00-3

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwiertu studni głębinowej dla wodociągu wiejskiego o następującym zakresie robót:

odwiercenie studni głębinowej wraz z materiałami ( rury Æ16” – 16 mb + korek iłowy)

zafiltrowanie studni  (filtr Æ273mm – 60mb + obsypka żwirowa)

pompownie oczyszczające i pomiarowe studni,

wykonanie analiz wody,

nadzór hydrogeologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby ujęcia wody,

opracowanie operatu wodno – prawnego wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego    oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopię uprawnień do prowadzenia robót wiertniczych i nadzoru hydrogeologicznego oraz zgłoszenie prowadzenia robót do Okręgowego Urzędu Górniczego.

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:  

cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 18 września 2006 r o godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 września 2006r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – Wydział Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga – Zamówienia Publiczne tel. (0-41) 372-32-49,  wew. 137, fax. (041) 372-29-55,  e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 


ZP- 341/41/1/2006                                                              Końskie 15.09.2006r


Otrzymują uczestnicy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Budowa ujęcia wody dla potrzeb wodociągu wiejskiego Baczyna – Paruchy.”


Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:


Pyt. 1

Czy jest decyzja Starosty Koneckiego zatwierdzająca „Projekt prac geologicznych” niezbędna do rozpoczęcia prac wiertniczych?


Odp.

Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej „Projekt prac geologicznych” Decyzja będzie w posiadaniu Zamawiającego przed terminem podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania.


Pyt. 2

Czy zamawiający zdaje sobie sprawę z tego, że termin 6 tygodni na wykonanie wszystkich prac jest terminem niemożliwym do dotrzymania?

W projekcie prac geologicznych założono na prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne 2 miesiące od podpisania umowy, a na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 2 miesiące od zakończenia prac określonych w projekcie.

Aby złożyć operat wodno-prawny dokumentacja hydrogeologiczna musi być przyjęta przez Starostę Koneckiego. Ustawowy czas na przyjęcie dokumentacji wynosi do 2 miesięcy.

Aby rozpocząć roboty geologiczne należy zgłosić OUG Kielce i Staroście Koneckiemu zamiar przystąpienia do wykonania robot na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia prac


Odp.


Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zadania – 6 tygodni. Termin ten jest możliwy do zrealizowania przedmiotowego zadania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:23:10
Redaktor: Administrator