Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1


ogłasza przetarg nieograniczony na

 

 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Nowej i Źródlanej w Końskich,

 2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich,

 3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulicy Strażackiej w Nieświniu,

 4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich.CPV – 74.23.20.00-4

 


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących dokumentacji projektowych:


Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Nowej
i Źródlanej w Końskich.

Przedmiotem zamówienia jest :

1. wykonanie koncepcji na budowę ulic: Nowej i Źródlanej w Końskich w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji:

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ulic Nowej i Źródlanej w Końskich.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • budowę ulicy Nowej:

 • długości około 310 m, jedna jezdnia o szerokości 4,5 - 5,0 m klasy D, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR I;

 • odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnego oraz ewentualnie budowę kanalizacji deszczowej wraz z możliwością włączenia się w ul. Źródlanej;

 • obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;

 • budowę ulicy Źródlanej

 • długości około 750 m, jedna jezdnia o szerokości d 5,0m klasy D, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR I;

 • odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych ;

 • obustronnych chodników o szerokości do 2,0m;

 • kanalizacji deszczowej ;

 • oczyszczalni wód deszczowych


Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich

Przedmiotem zamówienia jest kompletna dokumentacja niezbędna do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na:

poszerzeniu jezdni drogi dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich do parametrów drogi klasy D (dojazdowa) – szerokość jezdni min. 5 m ,

budowie parkingu dla samochodów osobowych z wydzielonym miejscem dla autobusu wzdłuż drogi jw.,

 

Zadanie nr 3 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulicy Strażackiej w Nieświniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ulicy Strażackiej w Nieświniu”.

Dokumentacja ma obejmować :

 • budowę ulicy Strażackiej o długości około 350 m obramowaną obustronnymi krawężnikami betonowymi, jedna jezdnia o szerokości 5,0 m klasy D, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR II;

 • odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;

 • budowę obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;


Zadanie nr 4 – Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej
i Folwarcznej w Końskich.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich.

Dokumentacja ma obejmować roboty przygotowawcze i budowę :

a) ulicy Kościeliskiej

 • o długości około 560m, jedna jezdnia o szerokości 5,0m klasy D, v p =30 km/h, kategoria ruchu KR I;
 • odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;
 • obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;
 • kanalizacji deszczowej ;

b) ulicy Folwarcznej

 • o długości około 700m, jedna jezdnia o szerokości 6,0m klasy D, v p =30 km/h, kategoria ruchu KR II;
 • odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;
 • obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;
 • kanalizacji deszczowej.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwa projekty, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

 3. Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch projektów, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

 5. Wykazu projektantów przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

 

Termin składania ofert upływa dnia 22 września 2006 r o godz: 9 00

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 września 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna


Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

 • w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146 lub (041) 372-37-20
 • w zakresie procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:25:53
Redaktor: Administrator