Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Wykonanie robót remontowo – konserwatorskich Pomnika Ofiar Egzekucji w Końskich w 1943r. usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich.

CPV – 45.45.30.00-7

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich  Pomnika Ofiar Egzekucji w Końskich w 1943r. usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich.

Prace remontowo - konserwatorskie polegać będą na usunięciu zniszczeń obiektu, przywrócenie mu estetycznego wyglądu i zabezpieczenie elementów pomnika przed niszczeniem.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

-          spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-          nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym co najmniej 1 osobą z wykształceniem o profilu konserwatorskim posiadającą kwalifikacje konserwatorskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie  prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. 150 poz. 1579))

-          wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4 SIWZ.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria wyboru ofert:                     cena – 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 29 marca 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 marca 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·        w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Grażyna Jabłońska,

tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135.

·        w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/03/13 10:05:26
Redaktor: Administrator