Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich”

 

CPV – 45.42.11.00-5; 45.32.10.00-3; 45.32.40.00-4; 45.26.19.00-3

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub za zaliczeniem pocztowym (cena SIWZ – 30,00 zł).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 22 w Końskich.

Termomodernizacja dotyczy budynku 3-kondygnacyjnego o następujących parametrach:

  • wysokość budynku – około 8m
  • kubatura – około 4357m3
  • powierzchnia ogólna – około 1407m2
  • powierzchnia zabudowy – około 586m2

W zakres zamówienia wchodzi:

-          docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych

-          docieplenie stropodachu

-        wykonanie obróbek blacharskich

-        wymiana stolarki okienno-drzwiowej

-        naprawa pokrycia dachowego

-        wymiana instalacji odgromowej

-        montaż zaworów termostatycznych z głowicami

-        płukanie instalacji c.o.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Pożądany termin realizacji zamówienia:

Ø      I etap – wymiana stolarki okienno – drzwiowej – do 31.12.2006r.

Ø      II etap – pozostałe prace termomodernizacyjne – do 30.04.2007r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b)      Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c)      Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych   i elektroenergetycznych).

d)      Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obejmujących co najmniej: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okienno – drzwiowej, oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podst. następujących dokumentów:

1)      Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, że wykonawca:

·         posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,

·         posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

2)      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)      Informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)      W przypadku podmiotów zbiorowych aktualnej informacji właściwego Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5)      Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6)      Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obejmujących co najmniej: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okienno – drzwiowej, oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

7)      Wykazu osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia (w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej                     w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, oraz instalacyjnej w zakresie instalacji                    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego,

8)      Dokumentu potwierdzający wpłatę wadium,

9)      Kosztorysu ofertowego w układzie szczegółowym,

10)  Pełnomocnictwa określającego jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. 

 

Wadium – 4 500,00 zł (pięć tysięcy złotych)

 

Kryteria wyboru ofert:             cena – 100 %

                                   

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 13 listopada 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 listopada 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·          w zakresie przedmiotu zamówienia – Paweł Mackiewicz, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 141 lub (041) 372-37-20

·          w zakresie procedury przetargowej – Dorota Sęga, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137 fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl,

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2006r

 


 

 Końskie 03.11.2006r

ZP- 341/51/1/2006                                                                                      .

 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich”

 

Informuję, że od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania, na które po uzgodnieniu z Projektantem udziela się odpowiedzi:

 

Pyt. 1

Okna PCV –kolor biały, nawiewniki zgodnie z zestawieniem stolarki (1szt. na okno).

Odp.

Okna PCV kolor biały, w oknach nawiewniki higrosterowalne, ilość zgodna z Przedmiarem Robót, należy przyjąć 1 nawiewnik na 1 szt. okna.

 

Pyt. 2

W związku z brakiem na stronie internetowej Zamawiającego rysunków projektu budowlanego takich jak:

– zestawienie stolarki – rys. nr 3

– detale – rys. nr 4 i nr 5

– rzut dachu – rys. nr 6

prosimy o przesłanie schematów stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie, wraz
z funkcjami otwierania, rodzajem szklenia itp. oraz zamieszczenia pozostałych brakujących rysunków na stronie internetowej.

Odp.

Na stronie internetowej znajdują się wszystkie rysunki, jakie Zamawiający posiada, w tym zestawienie stolarki, rzut dachu, detale i in. plik: „MGOPS rys.” rozszerzenie .dwg.

Dane dotyczące stolarki zawiera opis techniczny oraz przedmiar robót.   

 

Pyt. 3

Ilu komorowe profile PCV należy zastosować w stolarce okiennej (w STWiOR jest profil pięciokomorowy, a w opisie technicznym profil trzykomorowy)?

Odp.

Okna PCV – profil pięciokomorowy, kolor biały.

 

Pyt. 4

Jakiej szerokości i jakiego koloru należy przyjąć podokienniki z konglomeratu w pozycji nr 18?

Odp.

Podokiennik z kongromelatu – kolor pastelowy (beżowy), szerokość 35cm, gr. 3cm.

 

Pyt. 5

W pozycji nr 23 występują obróbki z blachy ocynkowanej, natomiast wg opisu do projektu i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót obróbki należy wykonać z blachy powlekanej. W związku z tym prosimy o podanie, czy w pozycji nr 23 nie należy przyjąć blachy powlekanej, a tym samym zmienić podstawę wyceny na NNRNKB 202 tabl. 0541-02?

Odp.

Należy przyjąć blachę powlekaną.

 

Pyt. 6

W pozycjach nr 46 i nr 47 występuje zabezpieczenie powierzchni przeciw „graffiti”. Przedmiar w tych pozycjach sugeruje wykonanie tych zabezpieczeń w ilości 146,465m2 takiej samej ilości jak ościeża z poz. 43. W związku z tym prosimy o podanie, gdzie mają być wykonane te zabezpieczenia i w jakiej ilości?

Odp.

Należy przyjąć obmiar z poz. 42 – 165,012m2.

 

Pyt. 7

W dokumentacji technicznej i STWiOR występuje zapis, że elewacja ma być wykończona wyprawą silikatową barwioną w masie o uziarnieniu 1,5-2mm, natomiast w przedmiarze robót w pozycjach nr 41 i nr 43 występuje tynk mineralny, biały, który następnie jest malowany farbą silikonową (poz. nr 50). W związku z tymi rozbieżnościami prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jaki rodzaj wyprawy należy przyjąć w kosztorysie ofertowym?

Odp.

Przyjąć zgodnie z pozycjami kosztorysowymi.

 

Pyt. 8

W pozycjach nr 39 i nr 40 występuje przygotowanie starego podłoża (oczyszczenie i zmycie + gruntowanie) tylko dla ścian w ilości 620,038m2, niema tych czynności dla ościeży w ilości 146,465m2. Czy w związku z tym nie należy zwiększyć ilości przedmiarowych w pozycji nr 39 i nr 40 na ilość 766,503m2 (620,038m2+146,465m2 = 766,503m2)? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. 

Odp.

Nie ujmować.

 

Pyt. 9

W pozycjach nr 54 i nr 55 występują rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej natomiast według projektu i STWiOR mają być rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Prosimy o odpowiedź z jakiej blachy należy przyjąć rynny i rury spustowe?

Odp.

Należy przyjąć blachę powlekaną.

 

Pyt. 10

Czy Zamawiający potwierdza, że do wykonania pokryć dachowych papą termozgrzewalną dwuwarstwową należy przyjąć tylko 30% powierzchni dachu w ilości 164,156m2 jak to obejmuje pozycja 67 przedmiaru robót?

Odp.

Obmiar uzgodniony z Projektantem na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

 

Pyt. 11

Prosimy o podanie ile listew dociskowych i klinów styropianowych oraz o jakich przekrojach należy przyjąć w poz. 68 dotyczącej obróbek z papy termozgrzewalnej (brak rozwiązań projektowych)?

Odp.

Nie stosować listew i klinów styropianowych, wykonać obróbki z papy w przypadku      nieszczelności przy kominach i ogniomurach.

 

Pyt. 12

Jaką grubość docieplenia granulatem z wełny mineralnej stropodachu należy przyjąć w pozycji nr 69 (w opisie do projektu i przedmiarze robót jest 15cm, a w STWiOR występuje grubość 16cm)?

Odp.

Grubość docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej 15cm.

 

Pyt. 13

W zakresie robót do wykonania (STWiOR 4.4 Dach-docieplenie, pokrycie, obróbki blacharskie) występuje: demontaż rynien, rur spustowych, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, otynkowanie tynkiem silikatowym kominów, wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, montaż krawędziaków niezbędnych do mocowania rynny dachowej do ściany za pomocą kołków Hilti – brak jest natomiast tych robót w przedmiarze (rozdział 4). Czy należy wykonać te roboty? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej ilości poszczególnych robót jakie należy wykonać i podstaw wyceny, tak aby oferty wszystkich Wykonawców były porównywalne.

Odp.

Należy uwzględnić udrożnienie kanałów wentylacyjnych oraz otynkowanie tynkiem silikonowym kominów.

 

Pyt. 14

Z ilu komór zbudowany ma być profil okienny?

Odp.

Okna PCV – profil pięciokomorowy.

 

Pyt. 15

W przypadku profili 5-komorowych proszę o określenie ich minimalnej szerokości

Odp.

Czynnikami decydującymi o szerokości minimalnej profila jest zgodnie ze STWiOR punkt 4.1

·        Zestawy szybowe niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła dla zestawu szybowego U< 1,1 Wm2K

·        Zestaw okienny współczynniku przenikania ciepła U< 1,9 Wm2K

 

Pyt. 16

Jaki należy zastosować pakiet szybowy i w których oknach?

Odp.

Szyby parteru P4, natomiast piętra P2.

 

Pyt. 17

Czy okna mają być wykonane w kolorze obustronnie białym?

Odp.

Tak.

 

Pyt. 18

Proszę o wskazanie funkcji (UR, R, U lub część stała) w poszczególnych kwaterach okien.

Odp.

Zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

 

Pyt. 19

Czy do wszystkich okien mają być zamontowane nowe parapety z konglomeraty (jeśli nie to w jakiej ilości), oraz proszę o podanie ich głębokości i grubości.

Odp.

Wymiary w/w, zamontować we wszystkich oknach.

 


Końskie, dn. 10.11.2006 r.

ZP.-341/51/2/2006                                                                           

 

Otrzymują   uczestnicy postępowania przetargowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.”

 

 

Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu w Rozdziale B „Instrukcja dla wykonawców” pkt 5 ppkt 5.1.

Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

„5.1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 500,00zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych ) najpóźniej do 13 listopada 2006r. do godziny 9.00 (czasu lokalnego).”

 

Zgodnie z art.45 ust.3 ustawy – prawo zamówień publicznych wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Termin ten upływa z dniem 13 listopada 2006
o godz. 9.00 (czasu lokalnego).

  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:18:10
Redaktor: Administrator