Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Staszica w m. Sielpia w km 0 + 000÷0 + 475

tj. na długości 475m.

 

CPV – 45.23.32.20-7

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Staszica w m. Sielpia w km 0 + 000 ÷ 0 + 475 tj. na długości  475 m

Roboty będą polegały na :

        Rozbiórce krawężnika betonowego 100 x 30 x 15 z odwozem na odległość do 1 km

        Ułożeniu krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10

        Rozbiórce zawyżonej trylinki w stosunku do istniejącej niwelety z ponownym jej wbudowaniem oraz wycinka korzeni drzew

        Rozbiórce masy bitumicznej przy śr. grubości do 5 cm

        Wyrównaniu podbudowy masą z betonu asfalt. ruch KRI, gr. warstwy 3 cm (75 kg/ m2)

        Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 ruch KR I, gr. warstwy 4 cm

        Rozbiórce płyt ażurowych betonowych z ponownym ich wbudowaniem (podniesieniem) do niwelety nowego krawężnika

        Rozbiórce trylinki na zjazdach z ponownym jej wbudowaniem (podniesieniem) do niwelety nowego krawężnika

        Rozbiórce płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 x 7 z ponownym ich wbudowaniem (podniesieniem) do niwelety nowego krawężnika

        Rozbiórce kostki betonowej na zjazdach i chodniku z ponownym jej wbudowaniem (podniesieniem) do niwelety nowego krawężnika

        Uzupełnieniu kruszywem 0/31,5 znacznych zaniżeń na jezdni z trylinki oraz na zjazdach

        Pionowej regulacja studni kanalizacji sanitarnej

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pożądany termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)      wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

e)      dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.    Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

5.    Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopię uprawnień budowlanych osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność tej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa,

6.    Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania a w tym: wytwórnia mas bitumicznych (WMB), układarka masy bitumicznej, walce – stalowe, ogumione, równiarka

7.    Kosztorys ofertowy.

8.    Harmonogram rzeczowo – finansowy.

 

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 25 października 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 października 2006r. o godz: 10.00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·        w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia –Jerzy Michalski – Inspektor Wydziału Inwestycji, tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

·        w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga  tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

 

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:15:27
Redaktor: Administrator