Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie przedłużenia ulicy Zielonej do Dyszowa wraz z przebudową kolizyjnych elementów uzbrojenia podziemnego i dobudową uzbrojenia niezbędnego do funkcjonowania przedsięwzięcia

 

CPV – 74.23.20.00-4

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie przedłużenia ulicy Zielonej do Dyszowa wraz z przebudową kolizyjnych elementów uzbrojenia podziemnego i dobudową uzbrojenia niezbędnego do funkcjonowania przedsięwzięcia.

Inwestycja ma obejmować roboty przygotowawcze i budowę:

        ulicy o długości około 1,2 km

        kanalizacji deszczowej z włączeniem jej do odbiornika;

        oświetlenia drogowego;

        chodników,

        przebudowę kolidujących urządzeń naziemnych i podziemnych;

        budowę nowego uzbrojenia niezbędnego do funkcjonowania drogi;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pożądany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie usługi, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

d)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.    Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch projektów, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

5.    Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia (w tym projektanci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:

Ø    drogowej,

Ø     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Ø     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i i elektroenergetycznych),

oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 listopada 2006r. o godz: 10.00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·        w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia –Paweł Mackiewicz – Wydział Inwestycji, tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

·        w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga – Zamówienia Publiczne, tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:11:29
Redaktor: Administrator