Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy i przebudowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński na terenie gminy Końskie.”

 

CPV – 74.23.20.00-4

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy i przebudowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński na terenie gminy Końskie.

Ogólna charakterystyka projektu:

        droga klasy G, kat. ruchu KR IV,

        istniejąca szerokość na odcinkach prostych nawierzchni drogi wojewódzkiej wynosi 6,90 – 7,15 m

        początek projektowanego odcinka chodnika to km 3 + 967 a  koniec to km  5 + 140

        zaprojektować chodnik o szerokość 1,5 m (po stronie lewej drogi wojewódzkiej) poza rowem przydrożnym na odcinku od km 3 + 967 (koniec istniejącego chodnika)  do km 4 + 563 tj. do początku istniejącego chodnika

        od km 4 + 563 do km  5+ 140 (strona lewa) zaprojektować przebudowę istniejącego chodnika z płyt betonowych o szerokości 1,5 m zlokalizowanego przy krawędzi jezdni, zaprojektować chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przy krawędzi jezdni na kanale krytym zlokalizowanym pod chodnikiem,

        zaprojektować powierzchniowe odwodnienie drogi wojewódzkiej poprzez kratki ściekowe z  ewentualnym ściekiem przykrawężnikowym, z odprowadzeniem wód opadowych przykanalikami do kanału krytego zlokalizowanego pod chodnikiem i dalej do przepustu drogowego o świetle 2,5 zlokalizowanego pod drogą wojewódzką w km 4 + 876, całkowita długość projektowanego kanału będzie wynosić około 340 mb,

        zaprojektować remont istniejącego przy krawędzi jezdni chodnika o szerokości 1,5 m z płyt betonowych po stronie prawej drogi wojewódzkiej na odcinku od km 4 + 538 do km 5 + 333, zaprojektować chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m plus krawężnik uliczny z dopuszczeniem ewentualności zmniejszenia szerokości projektowanego chodnika w miejscach zawężenia istniejącego pasa drogowego,

        max. pochylenie podłużne projektowanego chodnika wynosi 6% poprzeczne 2% w kierunku krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej,

        zjazd do pól i posesji przebudować w kostce na szerokości projektowanego chodnika, na pozostałym odcinku (tj. na szerokości pasa drogowego) utwardzić materiałem kamiennym,

        zaprojektować regulację pobocza i rowu przydrożnego na odcinku chodnika projektowanego poza rowem przydrożnym,

-        uzyskać warunki przebudowy urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym oraz opracować projekty branżowe ich przebudowy o ile zajdzie taka konieczność.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 180 dni od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie usługi, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

a)      Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b)      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

c)      Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)      Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

e)      Wykazu projektantów przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria wyboru ofert: - cena – 70%

- termin - 30%

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

 

Termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2006 r o godz: 9 00

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

· w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146 lub (041) 372-37-20

· w zakresie procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137 fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

 

Informacje można uzyskać w godz: 730 -1530

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:06:23
Redaktor: Administrator