Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i budowę nawierzchni ulic wraz z ich odwodnieniem po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów gmina Końskie.

 

CPV – 74.23.22.20-2

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i budowę nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania:

Zadanie Nr 1 – kanalizacja sanitarna w oparciu o koncepcję wstępną budowy kanalizacji sanitarnej wariant II i deszczowej w miejscowości Rogów będącą załącznikiem do SWIZ

·         projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

·         projekt budowlany i technologiczny przepompowni ścieków

·         projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni

·         projekt budowlany rurociągów tłocznych:

·         projekty wykonawcze dla opracowań jw.

·         specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

·         przedmiary robót dla opracowań jw.

·         kosztorysy inwestorskie dla opracowań j.w.

·         informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

·         aktualizacja map zasadniczych w skali 1 : 500 do celów projektowych kanalizacji i nawierzchni ulic.

·         dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej i przebudowy nawierzchni ulic.

·         studium wykonalności inwestycji

·         raport oddziaływania na środowisko w przypadku jego zażądania przez organ wydający decyzję środowiskową.

Zadanie Nr 2 – budowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Ulice o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m klasy D jako gminne drogi publiczne i ulice pozostające w dotychczasowych liniach rozgraniczających z ewentualnym wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego.

·   projekt budowlany nawierzchni ulic

·         projekt budowlany odwodnienia projektowanych nawierzchni.

·         projekty wykonawcze w/w opracowań.

·         specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

·         przedmiary robót dla opracowań jw.

·         kosztorysy inwestorskie dla opracowań jw.

·         informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

·         studium wykonalności inwestycji

·         operat wodno-prawny na odprowadzenie wód z nawierzchni ulic.

·         mapy sytuacyjne podziału nieruchomości przewidzianych projektem budowlanym do wykupu przez Inwestora służących do wydania administracyjnej decyzji zatwierdzającej ten podział (uzgodnić w fazie roboczej z Wydziałem UMiG prowadzącym sprawę zatwierdzenia podziału).

·         projekt organizacji ruchu uzgodnionego w Starostwie Powiatowym w Końskich.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Pożądany termin realizacji zamówienia:  9 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b)      Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c)      Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności: instalacji sanitarnych i drogowej),

d)      Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową dróg po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.    Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.    W przypadku podmiotów zbiorowych aktualna informacja właściwego Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.    Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.    Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z kserokopiami uprawnień tych osób (uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych i drogowej), oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego, (zgodnie ze wzorem - „załącznik nr 6 do oferty przetargowej”),

7.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem - „załącznik nr 7 do oferty przetargowej”)

8.    Harmonogram rzeczowo – finansowy.

9.    Dokument potwierdzający wpłatę wadium,

10.  Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

 

Wadium – 5 000,00zł. (pięć tysięcy złotych).

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 grudnia 2006r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – Inspektor Wydziału Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49,               wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08 grudnia 2006r.

 


ZP- 341/58/1/2006                                                         Końskie 19.12.2006r.

 

 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i budowę nawierzchni ulic wraz z ich odwodnieniem po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów gmina Końskie.”

 

 

Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:

 

Pyt. 1

Dot. Rozdziału A SIWZ „Uwagi dot. przedmiotu zamówienia”

W jakim czasie od daty złożenia wniosku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Końskie – Zamawiający wyda w/w decyzję (ile dni)?

Odp.

Decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowy wniosek można niezwłocznie przygotować po podpisaniu umowy w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej w Rogowie.

 

Pyt. 2

Dot. Rozdziału B poz. 2.2i)

Czy harmonogram rzeczowo – finansowy ma stanowić załącznik do oferty, czy załącznik do umowy?

Odp.

Harmonogram rzeczowo-finansowy ma stanowić załącznik jednocześnie do oferty jak i do umowy.

 

Pyt. 3 i 4

Dot. umowy §1 ust. 1 „Projektant uzyskuje zgodę…”

Jaka ma być forma prawna dot. zgody właścicieli działek na użyczenie terenu pod prowadzenie robot budowlanych?

Jaką formę prawna ma mieć dokument dot. uzyskania akceptacji na zaprojektowaną trasę kanalizacji, przyłącz i ulic?

Odp.

Zamawiający przekaże dla Projektanta druki umów cywilno-prawnych zaakceptowanych  przez Radcę Prawnego o wyrażeniu zgody na użyczenie na czas nieoznaczony terenu nieruchomości, działki w zakresie niezbędnym do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej - przewód magistralny w ulicy i doprowadzenie do granic nieruchomości zakończone studzienką.

Przyłącza kanalizacyjne wykonują mieszkańcy we własnym zakresie po uprzednim ich zaprojektowaniu jako odrębnego elementu zadania "opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych i budowę nawierzchni ulic wraz z ich odwodnieniem po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla msc Rogów gmina Końskie".

Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych wliczyć w koszt ceny ofertowej.

Budowa ulic - zgoda od właściciela działki na użyczenie terenu pod prowadzenie robót i zaakceptowany przez właściciela działki podział geodezyjny.

 

Pyt. 5

Dot. umowy §1 ust.4 oraz §4 ust.4:

Wg koncepcji wstępnej kan. sanitarnej i deszczowej dla msc. Rogów wskaźnik koncentracji wynosi:

101,67Mk/km w wariancie I tj. £ 120Mk/km

 95,14Mk/km w wariancie II tj. £ 120Mk/km

czy projektant będzie ponosił konsekwencje finansowe w przypadku gdy wskaźnik koncentracji wg projektu nie będzie wyższy ³od 120Mk/km?

Odp.

W koncepcji wstępnej budowy kanalizacji sanitarnej pkt. 8 Podsumowanie i wnioski str.34 podano, że liczba mieszkańców podłączonych do 1 km nowoprojektowanej kanalizacji (bez przyłączy) wynosi 131.

Informujemy. że stosownie do zapisu rozdz. A - przedmiot i termin wykonania zamówienia i § 5 pkt.1 projektu umowy realizacja budowy sieci kanalizacyjnej winna być uzasadniona ekonomicznie, finansowo i technicznie, a wartość projektu ma być użyteczna celowi znaczonemu w umowie, co oznacza , że Projektant winien dołożyć starań aby wymagany wskaźnik koncentracji został dotrzymany.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:03:42
Redaktor: Administrator