Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Ułożenie kostki brukowej

 wraz z elementami małej architektury wokół

Pomnika Wdzięczności usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich   

CPV – 45.23.32.50-6

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137),            w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kostki brukowej wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze) wokół Pomnika Wdzięczności przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich, obejmujące:

·         rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej,

·         wykonanie podsypki cementowo – piaskowej i piaskowej,

·         ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,

·         wykonanie obrzeży betonowych,

·         zakup i montaż ławek parkowych i koszy ulicznych,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc licząc od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  • spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4 SIWZ.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert:             cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 05 maja 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 maja 2006 r. o godz: 1030 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·          w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Grażyna Jabłońska, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 135.

·          w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/04/20 13:09:29
Redaktor: Administrator