Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Zagospodarowanie terenu zieleni wokół

Pomnika Wdzięczności usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich   

CPV – 77.31.00.00-6

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137),   w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu zieleni wokół Pomnika Wdzięczności przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania terenu, obejmujące:

·         przygotowanie gruntu,

·         urządzenie trawników dywanowych,

·         sadzenie drzew liściastych,

·         sadzenie drzew iglastych,

·         wykonanie i umocowanie palisady i palików do drzew,

·         sadzenie krzewów żywopłotowych,

·         frezowanie pni pozostałych po ściętych drzewach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc licząc od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  • spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4 SIWZ.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert:             cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 05 maja 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 maja 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·          w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Grażyna Jabłońska, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 135.

·          w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/04/20 13:11:32
Redaktor: Administrator