Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Likwidację przecieków z dachów w nowo wybudowanym kompleksie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli” na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Budowlane WACHLA

Kaniów, ul. Klonowa 6 26 – 050 Zagnańsk.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jedyną ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 44 173,39 zł. (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i 39/100).

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/21 13:41:46
Redaktor: Administrator