Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej budynku remizy OSP w Bedlnie” na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Budowlane WACHLA

Kaniów, ul. Klonowa 6 26 – 050 Zagnańsk.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jedyną ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 36 897,24 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 24/100).

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/18 12:55:50
Redaktor: Administrator