Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr III/18/2006

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 21 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Końskie.

 

 

            Na podstawie art. 24, ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 267, poz. 2253) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dopłaty do cen za odprowadzanie ścieków sanitarnych z budżetu Gminy Końskie dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Końskie w wysokości: 0,20 zł do każdego m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

 

§ 2. Dopłata o której mowa w § 1 będzie przekazywana na konto Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

§ 3. Do ceny wymienionej w § 1 doliczony będzie należny podatek VAT.

           

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

 

 

                                                                     Przewodnicząca  Rady  Miejskiej

                                                                             Barbara Zielińska   

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Końskie.

 

 

            Zaproponowane taryfy przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście i gminie Końskie z dnia 20 października 2006r zostały ustalone na poziomie cenowym  obowiązującego w roku 2006. Ustalone taryfy zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Końskie, a zostały opracowane na bazie faktycznie poniesionych kosztów w poprzednim roku obrachunkowym tj. 1.09.2005r-31.08.2006r.r. oraz planowanego wykonania w 2007r.

 
 Mając jednak na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy dokonano analizy dochodów i wydatków budżetu gminy Końskie i postanowiono odciążyć mieszkańców w opłatach poprzez ustalenie dopłat. Mając na względzie ustalone możliwości budżetowe gminy zdecydowano o uwzględnieniu w budżecie Gminy Końskie na rok 2007 kwoty 150000 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla gospodarstw domowych. Dopłaty następować będą do cen netto.

 
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zgodnie, z którym rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców.

 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/01/04 12:18:59
Redaktor: Administrator