Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr III/19/2006

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 21 grudnia 2006 r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337), art. 5 ust. 1 pkt 3, 4 lit.d i pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606, Nr 64 poz. 565; z 2006 r Dz. U. Nr 73 poz. 501, Nr 104 poz. 708, nr 145 poz. 1050) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2006 r.

 

            1. Zmniejsza się plan dochodów:

 

            - w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo  -                                         172 937 zł

              -rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 172 937 zł

                § 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
                             pozyskane z innych źródeł   -                                  149 879 zł

                § 6339-Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację
                             inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
                             gmin  -                                                                       23 058 zł

 

            - w dziale 600-Transport i łączność  -                                            329 345 zł

              - rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne -                           329 345 zł

                § 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
                             pozyskane z innych źródeł -                                    329 345 zł

 

            - w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa  -                                 235 854 zł

              - rozdziale-70095-Pozostała działalność   -                               235 854 zł

                § 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
                             pozyskane z innych źródeł -                                     235 854 zł

 

            - w dziale 750-Administracja publiczna  -                                     3 432 zł

              - rozdziale-75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego -  3432 zł

                § 2705Środki na dofinansowanie własnych zadań
                               bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł  -            3 432 zł

 

            - w dziale 801-Oświata i wychowanie   -                                    535 500 zł.

              - rozdziale-80195-Pozostała działalność -                                535 500 zł

                § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
                              pozyskane z innych źródeł -                                    535 500 zł

 

            - w dziale 852-Pomoc społeczna  -                                                133 450 zł

              - rozdziale-85219-Ośrodki pomocy społecznej  -                        133 450 zł

                § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
                              pozyskane z innych źródeł  -                                    133 450 zł

 

            - w dziale 926-Kultura fizyczna i sport -                                       617 795 zł

              - rozdziale 92601-Obiekty sportowe  -                                     617 795 zł

                § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
                              pozyskane z innych źródeł -                                     617.795 zł.

 

            2. Zmniejsza się plan wydatków:

 

            - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo  -                                       172 937 zł

              - rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 172 937 zł

                § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -        149 879 zł

                § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -           23 058 zł

 

            - w dziale 600-Transport i łączność  -                                           329 345 zł 

              -rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne  -                             329 345 zł

               § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -          329 345 zł

                     /wyk. Odwodnieniaterenu u zbiegu ulic: Partyzantów, Piaskowej i Brzozowej w Nieświniu/

 

            - w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa  -                              235 854 zł

              - rozdziale 70095-Pozostała działalność  -                                235 854 zł

               § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -           235 854 zł

 

            - w dziale 750- Administracja publiczna  -                                         3 432 zł

              - rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3 432 zł

               § 4305 – Zakup usług pozostałych  -                                                3 432 zł

 

            - w dziale 801- Oświata i wychowanie   -                                    535.500 zł

              - rozdziale 80101-Szkoły podstawowe  -                                    321 300 zł

               § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -            321 300 zł

                  /Termodern.Szk.Podst.Nr 1 i 2 Końskie i w Dziebałtowie/

 

              - rozdziale 80104-Przedszkola  -                                                   107 100 zł

               § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -             107 100 zł

                     /Termodernizacja budynku Przedszkola/

 

              - rozdziale 80110-Gimnazja  -                                                       107 100 zł

               § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -              107 100 zł

                     /Termodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Końskich/

 

            - w dziale 852 – Pomoc społeczna   -                                               133 450 zł

              - rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  -                      133 450 zł.

               § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -            133 450 zł.

 

            - w dziale 926-Kultura fizyczna i sport -                                           617 795 zł

              - rozdziale 92601-Obiekty sportowe  -                                            617 795 zł

                § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        617.795 zł.

 

         3. Zwiększa się plan dochodów:

 

            - w dziale 750-Administracja publiczna  -                                            3.432 zł

              - rozdziale-75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3.432 zł.

                § 2700Środki na dofinansowanie własnych zadań
                               bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł  -            3.432 zł.

 

            - w dziale 758 – Różne rozliczenia  -                                             157 471 zł

              - rozdziale-75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst  -  157 471 zł.

                § 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa -                                 157 471 zł

 

 

 

         4. Zwiększa się plan wydatków:

 

            - w dziale 750-Administracja publiczna  -                                            3 432 zł.

              - rozdziale-75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego -    3 432 zł.

                § 4300Zakup usług pozostałych  -                                      3 432 zł.

 

            - w dziale 801- Oświata i wychowanie   -                                           134 170 zł.

              - rozdziale 80101-Szkoły podstawowe  -                                            108 913 zł.

               § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -                         57 000 zł

               § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia            -                      51 913 zł

 

              - rozdziale 80110-Gimnazja  -                                                     25 257zł.

                   § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -                         25 257 zł

 

            - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –                       23 301 zł.

              - rozdziale 85401-Świetlice szkolne  -                                                 8 133 zł.

               § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -                         8 133 zł

           

              - rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  -                    15 168zł

                   § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów -                         15 168 zł

 

 

         5. Zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i

                kredytów na rynku krajowym                                                      2 500zł

              § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

                           na rynku krajowym             o kwotę                                      2 500zł

 

         6. Zwiększa się plan wydatków:

            - w dziale 801- Oświata i wychowanie   -                                    2 500zł.

              - rozdziale 80104 - Przedszkola  -                                                      2 500zł.

                § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -            2 500 zł

 

z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni koksowej na gazową w budynku przedszkola Nr 2 w Końskich ul. Partyzantów 5.

 

 

 

7. Dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami:

 

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

1

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-

21 800

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i  sanitacyjna wsi

-

21 800

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

21 800

 

 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów

-

21 800

 

2

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

365 346

3 809

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

30 000

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000

-

 

Współfinansowanie budowy chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświeskim

30 000

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

332 736

3 809

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

332 736

3 809

 

 

Budowa ul. Klonowej, Jarzębinowej, Akacjowej wraz z odwodnieniem

-

3 809

 

Wykonanie odwodnienia terenu u zbiegu ulic: Partyzantów, Piaskowej, Brzozowej w Nieświniu

146 079

-

 

Budowa i modernizacja dróg gminnych

85 155

-

 

Wymiana nawierzchni „Mola” w Sielpi

1 502

-

 

Budowa parkingu przy drodze dojazdowej do Pływalni

50 000

-

 

Przedłużenie ul. Zielonej do Dyszowa-dokumentacja

50 000

-

 

60095

 

Pozostała działalność

2 610

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 610

-

 

 

Budowa przystanków autobusowych

2 610

-

 

3

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

183 243

-

 

70095

 

Pozostała działalność

183 243

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

183 243

-

 

Budowa mieszkań socjalnych

100 000

-

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 46

83 243

-

 

4

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-

19 869

 

75023

 

Urząd miasta

-

19 869

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

19 869

 

5

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ

20 556

9 070

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

9 070

9 070

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 070

 

 

4270

Zakup usług remontowych

-

5 300

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

3 770

 

 

Modernizacja Strażnicy OSP Dziebałtów

-

3 770

 

75416

 

Straż Miejska

11 486

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 486

-

 

6

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

171 901

42 733

 

80101

 

Szkoły podstawowe

129 246

24 246

 

4270

Zakup usług remontowych

24 246

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

105 000

24 246

 

Chodnik SP Nr 2

-

24 246

 

Budowa sali gimnastycznej w Modliszewicach

50 000

-

 

Termomodernizacja budynków SP Nr 1 i SP Nr 2 w Końskich oraz SP w Dziebałtowie

5 000

-

 

Budowa sali gimnastycznej w Kazaniowe - dokumentacja

50 000

-

 

 

 

80104

 

Przedszkola

19 168

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19 168

-

 

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 ul. Partyzantów

14 168

-

 

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4

5 000

-

 

80110

 

Gimnazja

23 487

18 487

 

4270

Zakup usług remontowych

18 487

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000

18 487

 

Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Końskich

5 000

 

 

Chodnik Gimnazjum Nr 2

 

18 487

 

7

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

309 871

1 080

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

149 711

-

 

3110

Świadczenia społeczne

149 711

-

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

130 550

1 080

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

900

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

157

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

23

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 550

-

 

 

Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich

130 550

-

 

85295

 

Pozostała działalność

29 610

 

 

3110

Świadczenia społeczne

29 610

 

 

8

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

613 670

-

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

318 710

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

318 710

-

 

Przygotowanie dokumentacji technicznej i aplika. do Funduszu Spójności

314 296

-

 

Budowa uzbrojenia technicznego Os Królewskie

4 414

-

 

90002

 

Gospodarka odpadami

200 000

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000

-

 

Rozbudowa wysypiska

200 000

-

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

44 960

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

44 960

-

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

44 960

-

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

50 000

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

-

 

Koncepcja ochrony dorzecza rzeki Czarnej

50 000

-

 

9

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-

53 000

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

-

23 000

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

-

16 000

 

4270

Zakup usług remontowych

-

7 000

 

92116

 

Biblioteki

-

30 000

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

-

30 000

 

10

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

10 000

78 725

 

92601

 

Obiekty sportowe

10 000

78 725

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

28 725

 

Modernizacja Pływalni Miejskiej

-

28 725

 

Termomodernizacja hali na ul. Stoińskiego

10 000

-

 

6210

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

 

50 000

 

 

 

 

O G Ó Ł E M

1 674 587

230 086

 

 

 

8. W związku z powyższymi zmianami  zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1 447 001zł, jednocześnie § 4 uchwały Nr XXXI/301/2006 z 31 stycznia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie:

    Ustala się:         - przychody budżetu w wysokości  4 146 962 zł

                 - rozchody budżetu w wysokości   1 268 087zł

    zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszej uchwały.

 

9. Dokonuje się zmian w zakładzie budżetowym (ZEC) w Końskich

Zwiększa się plan przychodów

-         w dziale 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę o kwotę          688 200zł

- rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę                            21 200zł

- rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę           667 00zł

Zwiększa się plan rozchodów

-         w dziale 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę o kwotę          688 970zł

- rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę           688 970zł

Zmniejsza się plan rozchodów

-         w dziale 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę o kwotę          770zł

- rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę              770zł

 

9. Załączniki Nr 3, 4, 4a, 6, 6a, 8 i 9 do uchwały budżetowej Nr XXXI/301/2006 Rady Miejskiej  w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2006r po zmianach obrazują załączniki Nr , 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                          Barbara Zielińska

 

 

Pliki do pobrania:
       zalaczniki_iii_19_2006.xls

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/01/04 12:30:24
Redaktor: Administrator