Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r.Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/469/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu Koneckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/468/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Końskie lub jej jednostkom podległym  więcej >


Uchwała Nr LXIII/467/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ubiegania się Gminy Końskie o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.  więcej >


UCHWAŁA NR LXIII/466/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/465/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/464/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Końskie oraz w miejscowości Koczwara do kategorii dróg gminnych  więcej >


Uchwała Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  więcej >


Uchwała Nr LXIII/462/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Kopaninach  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/461/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 września 2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA NR LXIII/460/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokali użytkowych położonych w Końskich przy ul. Zamkowej 20  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/459/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/458/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gowarczów  więcej >


Uchwała Nr LXIII/457/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/456/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich  więcej >


Uchwała Nr LXIII/455/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy oraz zawarcie umowy na wykonanie usługi polegającej na zimowym i letnim utrzymaniu terenów stanowiących mienie gminne, położonych na terenie miasta Końskie w latach 2010 – 2012.  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/454/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na „Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich: Nr 749 Końskie- Przysucha na odcinku Końskie - Rogów od km 2+025 do km 2+375 strona lewa, od km 2+721 do km 3+081 strona lewa, od km 2+290 do km 2+685 strona prawa. Nr 746 Żarnów - Końskie na odcinku ulicy Piłsudskiego m. Końskie od km 16+683 do km 17+048 strona lewa”  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/453/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej.  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/452/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica.  więcej >


UCHWAŁA NR LXIII/451/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokali użytkowych położonych w Końskich przy ul. Zamkowej 20  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/450 /2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o. z siedzibą w Modliszewicach nieruchomości położonej w Młynku Nieświńskim.  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIII/449/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/12/02 07:52:34
Redaktor: Administrator