Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

PROTOKÓŁ XI/2011

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich

odbytej w dniu 25 października 2011 r.
w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

 

     W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział  16 radnych na ogólną liczbę 21. 5 radnych nieobecnych – usprawiedliwionych.

W sesji wzięło udział  10  osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyło 26 osób.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki.

Obrady trwały od godziny 1400 do godziny 1535

 

XI sesję Rady Miejskiej w kadencji 2010 – 2014 otworzył radny Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.

 

     Stwierdził, że w obradach bierze udział 14. radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

(W trakcie  obrad przybyło dwóch radnych – quorum wyniosło 16 radnych).

 

     Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy a następnie zapoznał z treścią wniosku.

Przedmiotem obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza jest:

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2012-2015.

2.      Informacja na temat oświadczeń majątkowych.

 

Wniosek wraz z zawiadomieniem o sesji i projektem uchwały radni otrzymali – podkreślił Przewodniczący a następnie przeszedł do realizacji porządku obrad.

 

 

Ad.pkt 1

       

        Projekt uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2012-2015, był opiniowany przez Komisje Rady Miejskiej w Końskich i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Pani Bożenna Świtakowska – Prezes Sądu Rejonowego w Końskich – Przewodnicząca Zespołu ds. wyboru ławników.

Przedstawiła opinię Zespołu o kandydatach na ławników sądowych.

(Opinia ta stanowi załącznik niniejszego protokołu).  

 

Zapytania do przedstawionej opinii zgłosili:

 

Radny Jan Lachowski

Zapytał czy kandydat do Sądu Okręgowego, który został ukarany mandatem, może być brany pod uwagę.

 

Pani Bożenna Świtakowska – Prezes Sądu Rejonowego w Końskich – Przewodnicząca Zespołu ds. wyboru ławników.

Wyjaśniła, że mandat jest karą grzywny. Kandydat, który został ukarany mandatem nie spełnia wymogów ustawowych. Zgodnie z kodeksem wykroczeń kara grzywny w postaci mandatu stanowi wykroczenie. Policja za popełnione wykroczenie karze mandatem. Ukarany może odwołać się od tej kary i wtedy Sąd Rejonowy, który rozpoznaje odwołanie występuje jako II instancja. Policja stanowi więc I instancję a Sąd Rejonowy II instancję. Ukarany mandatem nie jest zatem nieskazitelnego charakteru i dlatego nie może być brany pod uwagę z uwagi na niespełnianie wymogów ustawowych. Jeżeli kandydat taki zostanie wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego, to trzeba będzie wówczas, przesyłając Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach listę wybranych ławników, jednocześnie przesłać informację, że Komendant Wojewódzki Policji stwierdził, iż kandydat ten popełnił wykroczenie, za które został ukarany mandatem karnym w sierpniu 2010 r. Tego rodzaju wykroczenie „zaciera się” po 2 latach, więc na dzień dzisiejszy kandydat ten nie jest nieskazitelnego charakteru. W rezultacie osoba taka nigdy nie zostanie powołana do składu orzekającego. Gdyby więc radni wybrali tego kandydata ławnikiem, to on nigdy nie zasiądzie w składzie orzekającym zgodnie z art. 166 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

Radny Piotr Słoka

Postawił pytanie jaką karą jest mandat za przekroczenie prędkości.

 

Pani Bożenna Świtakowska – Prezes Sądu Rejonowego w Końskich – Przewodnicząca Zespołu ds. wyboru ławników.

Mandat jest karą przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Z punktu widzenia nieskazitelnego charakteru gradacja kary nie ma tu znaczenia, niezależnie od tego czy jest to kara pozbawienia wolności czy też kara grzywny. Ustawodawca pod kątem wyboru ławników nie daje pola do dyskusji, że mandat to mała kara a pozbawienie wolności, to wielka kara. Ustawodawca wskazuje jasno, że kandydat na ławnika nie może być karany. Taką karą jest właśnie wykroczenie, wymienione w art. 8 kodeksu wykroczeń.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Poinformował, że Rada Miejska wybiera ławników w głosowaniu tajnym.

Do przeprowadzenia tajnego głosowania zgodnie ze Statutem Gminy, Rada powołuje 3-osobową Komisję Skrutacyjną. Zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

 

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:

-          radna Lidia Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji,

-          radny Michał Gąszcz – Członek Komisji,

-          radny Paweł Pisiałek – Członek Komisji.

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

            Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszeń i poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie osobowym.

 

Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powołała Komisję Skrutacyjną.

 

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Kowalczyk

Poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Następnie ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

 

Radna Lidia Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej

Zapoznała z zasadami głosowania.

Następnie przeprowadzone zostało tajne głosowanie polegające na tym, że radni po otrzymaniu kart do głosowania i po oddaniu głosu wrzucali karty do urny.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach celem przeliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.

 

Radny Piotr Słoka zwolnił się z dalszej części obrad.

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący obrad poprosił radną Lidię Wiśniewską – Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z głosowania.

 

 

Radna Lidia Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej

Przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania.

(Protokół z głosowania stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Radna Ewa Swat

Wyraziła swoje zdziwienie dokonaniem wyboru na ławnika kandydata ukaranego mandatem karnym. Zaznaczyła, że Pani Prezes Sądu Rejonowego wyjaśniła, że osoba, która popełniła wykroczenie nie spełnia wymogów ustawowych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2012-2015. Wyjaśnił, że głosowanie na tym projektem uchwały będzie miało charakter stricte deklaratoryjny.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych przy 14 glosach za i 1 głosie wstrzymującym sie powzięła

 

U C H W A Ł A  NR XI/114/2011

 

 stanowi integralną część niniejszego protokołu

 

Ad.pkt 2

Informacja na temat oświadczeń majątkowych

 

Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Michał Cichocki

Przedstawił informację nt. złożonych mu oświadczeń majątkowych.

 

Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Kowalczyk

Przedstawił:

1)      Informację nt. oświadczeń majątkowych radnych złożonych mu w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania,

2)      Informację nt. oświadczeń majątkowych radnych złożonych mu do 30 kwietnia 2011 r.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska przedstawione informacje nt. oświadczeń majątkowych przyjęła do wiadomości. 

 

 

              Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich.

 

 

Protokółowali                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Kierownik Biura Rady Miejskiej                                 Zbigniew Kowalczyk

Rafał Kuba

 

Anna Wasik

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/11/24 08:22:44
Redaktor: Administrator