Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr XXX/ 296 /2005

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 13 grudnia 2005 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXVII /352/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 – 2006 zmienioną uchwałą Nr V/ 48 /2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 r.Na podstawie art. 18 ust.2; art. 40 ust.1 i art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art.21 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:§1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/352/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 – 2006 pod nazwą „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 – 2006” wprowadza się następującą zmianę


 

obowiązujące zasady zawarte w Rozdziale V Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania zasobem gminy w latach 2002 – 2006 tracą moc, a w miejsce ich wprowadza się następujące zapisy:„Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza zakład budżetowy utworzony przez Gminę Końskie.

Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych miasta i gminy Końskie w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi obiektami poprzez:

 1. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Końskie w szczególności:

 • zawieranie umów najmu i ich rozwiązywanie,

 • naliczanie, inkasowanie i windykacja od najemców – czynszów lub innych opłat za używanie lokalu,

 • wykonywanie czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i remontami administrowanych budynków wraz z infrastrukturą,

 1. zarządzanie lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Końskie lub pozostającymi w posiadaniu samoistnym Gminy;

 1. zarządzanie lub administrowanie innymi nieruchomościami zabudowanymi i nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będącymi własnością Gminy Końskie;

 2. wynajmowanie lokali użytkowych oraz zawieranie umów dzierżawy bądź użyczenia na zasadach określonych przez Gminę Końskie;

 3. obsługa najemców lokali oraz osób, z którymi zawarto umowę dzierżawy bądź użyczenia;

 4. przeprowadzanie remontów i modernizacji zarządzanych lokali i obiektów oraz towarzyszącej im infrastruktury, a także ich rozbudowa i rozbiórki;

 5. reprezentowanie Gminy Końskie jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;

 6. przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Końskie w częściach wspólnych nieruchomości”.§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Grzegorz WąsikUzasadnienie


 

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Kielcach przeprowadziła w miesiącu lipcu br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich kontrolę w zakresie powołania i funkcjonowania Koneckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości zawartych w uchwale Nr XXXVII/352/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 – 2006 dotyczących powierzenia Koneckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zarządu mieszkaniowym zasobem gminy oraz reprezentowania gminy przez Spółkę we wspólnotach mieszkaniowych, zaszła potrzeba zmiany treści Rozdziału V powyżej cytowanej uchwały.


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/19 12:38:01
Redaktor: Administrator