Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

U C H W A Ł A  Nr   XXXIII  /319  /2006

R a d y   M i e j s k i e j   w   K o ń s k i c h

z  dnia   27  kwietnia    2006   roku

 

w sprawie zasad promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych
w budynkach stanowiących  własność Gminy Końskie.

 

 

         Na   podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; 2004 roku Nr  102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128/,  art. 34 ust. 6, art. 68 ust.1 pkt 7  i art. 70 ust 4. ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603,  Nr 281 poz.2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459/- R a d a  M i e j s k a    w Końskich  uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na bezprzetargową   sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących  się w wielorodzinnych budynkach stanowiących własność Gminy Końskie / z wyłączeniem „starego budownictwa”-  kamienic / wraz ze sprzedażą albo oddaniem w użytkowanie wieczyste części  gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z budynku, gdy najem został zawarty na czas nieoznaczony i trwa conajmniej dziesięć lat, na warunkach określonych w ustawie  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Z 2004 r.  Nr 261 poz. 2603 ze zm./ z uwzględnieniem następujących zasad:

1.Cena lokalu mieszkalnego i gruntu zostanie określona przez biegłego rzeczoznawcę.

2.Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20% ceny gruntu określonej przez biegłego rzeczoznawcę.
3. Udziela sie  80 % bonifikaty przy jednorazowej wpłacie  ustalonej ceny lokalu i gruntu; warunkiem udzielenia bonifikaty jest zrzeczenie się przez nabywcę z przysługującej mu wierzytelności  z tytułu zwrotu kaucji.

4. Udziela się dodatkowej bonifikaty  dla kombatantów    i    innych   osób     uprawnionych, legitymujących się  w    dniu sprzedaży    nabytymi   prawami   kombatanckimi  w   myśl    ustawy   z dnia 24 stycznia    1991   roku   o kombatantach  oraz  niektórych   osobach     będących  ofiarami   represji    wojennych i  okresu    powojennego ( Dz. U.   z 1997 r. Nr   142, poz. 950 z późn.  zm.)   w      wysokości   10 %  licząc od   kwoty    pozostałej do  zapłaty po zastosowaniu   bonifikaty z tytułu jednorazowej wpłaty.

5. Wszelkie koszty związane z dokonaniem wyceny przez biegłego rzeczoznawcę oraz koszty nabycia lokalu ponosi kupujący.

 

§2. Powyższe zasady dotyczą  wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2006 roku.

 

§3.Przy transakcjach nie objętych powyższymi zasadami oraz po upływie okresu  obowiązywania tej  uchwały zastosowanie ma  Uchwała  Rady Miejskiej  Nr IV/52/99 z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych  w budynkach  wielomieszkaniowych  stanowiących  własność Gminy Końskie, zmieniona uchwałami Nr VI/73/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku, Nr XX/267/2001 z dnia 21 czerwca 2001 oraz Nr IV/38/2003 z dnia 27 lutego 2003 roku. 

 

§4.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich

                                                                                Grzegorz Wąsik

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały  w sprawie zasad promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych
 w budynkach stanowiących własność Gminy Końskie.

 

W oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. Nr VII/69/2003
 w sprawie zasad promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych  w budynkach  stanowiących własność Gminy Końskie
sprzedano około 200 mieszkań, obecnie  również jest  duże zapotrzebowanie na uregulowanie prawne umożliwiające wykup lokali mieszkalnych na promocyjnych zasadach.

Ponadto sprzedaż  lokali mieszkalnych przez gminę skutkuje lepszym stanem mieszkań. Właściciele lepiej i skuteczniej dbają o lokale mieszkalne niż najemcy.

 

  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/05/16 12:51:22
Redaktor: Administrator