Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr XXXIII/320/2006

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr172, poz. 1441, z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128/, art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2006 r.

 

  1. Zwiększa się plan dochodów – środki na dofinansowanie zadań własnych jst.

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo

   - rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

     §6290-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
                samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł

     o kwotę                                                                                 98 543 zł.

 

  1. Zmniejsza się plan dochodów

- w dziale 010-Rolnictwo łowiectwo

   - rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

      § 6292- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
                  samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł

      o kwotę                                                                                98 543 zł.

 

W związku z powyższym zmianom ulegają zapisy w zał. Nr 4, Nr 5 i Nr 5a do uchwały budżetowej Nr XXXI/301/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.:

-w poz. 2 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów”,

  1. W załączniku Nr 4 .do uchwały budżetowej Nr XXXI/301/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. w poz. 12 skreśla się dotychczasowy zapis zadania inwestycyjnego
    a wprowadza się nowy pn. „Wymiana nawierzchni „mola” w Sielpi”.

Załączniki Nr 4, 5, 5a do uchwały budżetowej Nr XXXI/301/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. po zmianach obowiązują załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

  1. Udziela się dotacji w kwocie 52 500 zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej dla Staropolskiego Związku Gmin i Miast na realizację programu EKOLOG-BIS.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Grzegorz Wąsik

 

 

Uzasadnienie

 

Ad 1. i 2. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego
                pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Małachów”.

                zachodzi potrzeba dokonania powyższych zmian.

 

                W związku z trwającymi pracami nad planem miejscowym zagospodarowania
                przestrzennego w Sielpi obecnie nie jest możliwe projektowanie i realizacja ulicy
                Turystycznej w Sielpi. Zmiana zadania podniesie atrakcyjność turystyczną Sielpi.

 

Ad. 3. Przeznacza się środki na realizację programu EKOLOG-BIS na kontynuację programu
           z ubiegłego roku, likwidację dzikich wysypisk i podniesienie walorów turystycznych
           ziemi koneckiej poprzez organizację robót publicznych.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/05/16 12:56:56
Redaktor: Administrator