Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 3/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 7 lutego 2005r.w sprawie: wdrożenia „ Regulaminu Obrad Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast „Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 12 ust.6 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:§ 1. Wprowadza się do stosowania „ Regulamin Obrad Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast „ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                               Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

                                                                                Tomasz Słoka

Załącznik do Uchwały Nr 3/05
Zgromadzenia SZGiM

z dnia 7 lutego 2005rR E G U L A M I N O B R A D

ZGROMADZENIA

Staropolskiego Związku Gmin i MiastRozdział I

Organizacyjne zasady przeprowadzania posiedzeń§ 1. Posiedzenia Zgromadzenia są jawne.§ 2. Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej 50% + 1 statutowego składu Zgromadzenia.§ 3. Posiedzenia Zgromadzenia otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia a w razie jego nieobecności lub niemożności prowadzenia obrad – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia:

 • swobodę wypowiedzi każdego członka Zgromadzenia,

 • przestrzeganie porządku na sali obrad,

 • rozpatrzenie każdego wniosku zgłoszonego przez członka Zgromadzenia,

 • przestrzeganie w trakcie obrad niniejszego Regulaminu oraz ustalonego porządku obrad.§ 5. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawomocność obrad.§ 6.1. Po stwierdzeniu prawomocności Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad.

2. Porządek obrad wninien zawierać:

 • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia,

 • sprawozdanie Zarządu Związku o pracy Zarządu,

 • rozpatrzenie projektów uchwał i ich uchwalenie,

 • dyskusja,

 • bieżące informacje oraz komunikaty.

3. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w projekcie porządku obrad może wystapić każdy członek Zgromadzenia.§ 7. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.Rozdział II

Podejmowanie uchwał§ 8. Uchwały sporządzane są w formie dokumentów.§ 9. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy członek Zgromadzenia.§ 10. Projekt uchwały winien zawierać:

 • datę i tytuł uchwały,

 • podstawę prawną,

 • postanowienia merytoryczne,

 • określenie odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

 • ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.§ 11. Uchwały winny być zredagowane w sposób komunikatywny i zwięzły.§ 12 Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia to znaczy: co najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. „ przeciwnych „ i „ wstrzymujących się „.§ 13.1. Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym przy obecności kworum tj. co najmniej 50% +1 członków Zgromadzenia.

2. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji.

3. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie dopuszczalne jest tylko w przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki w liczeniu głosów.Rozdział III

Tryb głosowań

 

§ 14. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Zgromadzenia przy pomocy Wiceprzewodniczącego oraz protokólanta.§ 15.1. W przypadku głosowania tajnego członkowie Zgromadzenia głosują na kartach do głosowania.

2. Za głosy ważne uznaje się te, które każdorazowo oddano na ostemplowanych kartach i w sposób określony przez Zgromadzenie dla danego głosowania.

3. Głosowanie tajne przeprowadza wyłoniona spośród członków Zgromadzenia 3-osobowa Komisja Skrutacyjna przy pomocy ostemplowanych kart do głosowania.

4. Głos jest nieważny jeżeli:

 • karta do głosowania jest przedarta lub całkowicie przekreślona,

 • nie zawiera jednoznacznej decyzji głosującego,

 • karta jest inna niż sporządzona przez Komisję Skrutacyjną.

5. W przypadku uzyskania przez 2 lub więcej kandydatów równej ilości głosów z których jeden zajmowałby miejsce mandatowe przeprowadza się dodatkowe głosowanie i na liscie umieszcza się wyłącznie kandydatów z równą ilością głosów.

8. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, który winien zawierać:

 • skład Komisji,

 • ilość wydanych kart do głosowania,

 • podmiot głosowania,

 • ilośc oddanych głosów, w tym: ważnych i nieważnych,

 • wyniki głosowania,

 • podpisy Komisji Skrutacyjnej.§ 16. Głosowanie nad poprawkami do uchwały następuje wg zakresu merytorycznego wniosku oraz kolejności ich zgłoszenia.§ 17. W przypadku zgłoszenia do tego samego projektu uchwały kilku poprawek Przewodniczący może zarządzic głosowanie łącznie nad wszystkimi projektami poprawek.


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/04/18 11:38:25
Redaktor: Administrator