Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 UCHWAŁA Nr 5/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2005 rok.


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 116, art. 124 ust. 1, pkt 1, 2 ust. 2, pkt 2, art. 128 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zgromadzenie uchwala co następuje:


§ 1


Ustala się dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast w wysokości 17.723 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2


Ustala się wydatki budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast w wysokości: 17.723 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 16.223 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.000 zł

b) wydatki majątkowe 1.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3


Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4


Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 170 zł w dziale 758.


§ 5

Upoważnia się Zarząd do:

  1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.


§ 7


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.


                                                                      Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                            Krzysztof ObratańskiUZASADNIENIE

do uchwały Zgromadzenia Staropolskiego

Związku Gmin i Miast w sprawie

budżetu SZGiM na 2005 rok.


Budżet został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych,

- propozycje Burmistrzów i Wójtów gmin wchodzących w skład Związku.


Zaplanowany na 2005 rok budżet Związku po stronie dochodów wynosi kwotę 17.723 zł, która pochodzi wyłącznie ze składek członkowskich.

Planowane dochody budżetowe zostały określone według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu Związku na 2005 rok wynoszą kwotę 17.723 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota w wysokości 16.223 zł, a na wydatki majątkowe 1.500 zł.

Między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na 2005 rok zachodzi równowaga budżetowa.

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2005 rok zostały określone w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 5/05 Zgromadzenia SZGiM

z dnia 15 marca 2005 r.DOCHODY BUDŻETU STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST NA 2005 ROK


( w zł)


Dział


Paragraf


Dział, paragraf klasyfikacji budżetowej


Wykonanie w roku 2004


Plan na 2005 rok

1

2

3

4

5
I. DOCHODY WŁASNE


0


17.723

750


Administracja publiczna

0

17.723


2900

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

0

17.723OGÓŁEM :

0

17.723

 

Przewodniczący Zgromadzenia

            Krzysztof Obratański
Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 5/05

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 15 marca 2005 roku


WYDATKI BUDŻETU STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST NA ROK 2005


( w zł )Lp


Nazwa działu i rozdziału

Symbol

Wydatki

Dział

Rozdz

Ogółem

(6 + 11)

bieżącemajątkowe

Razem

w tym

wynagrodzenie i pochodne

dotacje

obsługa długu

z tytułu poręczeń i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE


1.Administracja publiczna

750


17.553

16.053

1.000

-

-

-

1.500

a) pozostała działalność


75095

17.553

16.053

1.000

-

-

-

1.500

2. Różne rozliczenia

758


170

170

-

-

-

-

-


a) rezerwy ogólne i celowe


75818

170

170

-

-

-

-

-

Razem dz. I


x

x

17.723

16.223

1.000

-

-

-

1.500

Ogółem wydatki

x

x

17.723

16.223

1.000

-

-

-

1.500                                                                                                                                        Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                                                                  Krzysztof Obratański


Załącznik Nr 3

do Uchwały nr 5/05

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 15 marca 2005 r.


WYDATKI NA INWESTYCJE ROCZNE W 2005 ROKULp

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie


Dział

Rozdział

Łączne nakłady finansowe

w roku budżetowym

2005

Źródła finansowania wydatków :

dochody własne

dotacje

kredyty

i pożyczki

środki

z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


Zakupy inwestycyjne

SZGiM

750

75095

1.500

1.500

0

0

0

OGÓŁEM:

x

x

x

1.500

1.500

0

0

0


                                                                                                    Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                      Krzysztof ObratańskiBiuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/04/18 13:04:56
Redaktor: Administrator