Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

LV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r.


Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/418/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego.  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/417/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  więcej >


Uchwała LV/416/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Końskie na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  więcej >


Rozstrzygnięcie nadzorcze - Wojewoda Świętokrzyski stwierdza nieważność uchwały Uchwała Nr LV/415/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/414/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego fragmenty sołectw: Koczwara, Pila, Pomyków  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/413/2010 RADY MIEJSKIEJ w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego we wsi Sielpia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawców Zbigniewa i Jadwigi małż. Kulesza  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/412/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o. z siedzibą w Modliszewicach nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/411/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Końskie do kategorii dróg gminnych.  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/410/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie nadania nazw dla osiedla domków jednorodzinnych, ulicom i placu na terenie miasta Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/409/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Końskie o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/408/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/407/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Uchwała Nr LV/406/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/405/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/404/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury miasta i gminy Końskie za 2009 r.  więcej >


Uchwała Nr LV/403/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy oraz podpisanie umowy na prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie w latach 2010 – 2013  więcej >


UCHWAŁA NR LV/402/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/401/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Końskie oraz granic ich obwodów.  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/400/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Kopaninach.  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/399/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabkowie.  więcej >


UCHWAŁA Nr LV/398/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bedlnie.  więcej >


UCHWAŁA NR LV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2009 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/07/14 12:26:09
Redaktor: Administrator