Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XX Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XX/179/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


Uchwała Nr XX/180/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w Sielpi, terminów płatności oraz sposobu inkasa.  więcej >


Uchwała Nr XX/181/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru.  więcej >


Uchwała Nr XX/182/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty.  więcej >


Uchwała Nr XX/183/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  więcej >


Uchwała Nr XX/184/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.  więcej >


Uchwała Nr XX/185/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości.  więcej >


Uchwała Nr XX/186/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XX/187/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.  więcej >


Uchwała Nr XX/188/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli.  więcej >


Uchwała Nr XX/189/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogowie i Gimnazjum nr 3 w Rogowie.  więcej >


Uchwała Nr XX/190/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Koneckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XX/191/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVII/341/97 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Pływalnia Miejska w Końskich„.  więcej >


Uchwała Nr XX/192/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.  więcej >


Uchwała Nr XX/193/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku mieszkańców wsi Bębnów gmina Gowarczów, powiat konecki o włączenie części obszaru wsi Bębnów w granice gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XX/194/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragment terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica.  więcej >


Uchwała Nr XX/195/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sielpia.  więcej >


Uchwała Nr XX/196/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich na rok 2005.  więcej >


Uchwała Nr XX/197/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XX/198/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie odwołania radnego Zbigniewa Struzika z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XX/199/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie odwołania radnego Zbigniewa Kowalczyka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/03/09 08:10:44
Redaktor: Administrator