Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XXVI/239/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/240/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/241/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/242/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy Gminy Gowarczów i Gminy Końskie polegającej na wyłączeniu części obszaru wsi Bębnów z Gminy Gowarczów, powiatu koneckiego i włączeniu tego obszaru do wsi Barycz, Gminy Końskie, woj. świętokrzyskiego.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/243/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kotłowni koksowej na opalaną gazem ziemnym wraz z wymianą instalacji c.o. i c.c.w w budynku Gimnazjum Nr 2 Końskich ul. Partyzantów 9”.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/244/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji solarnej dla potrzeb wspomagania wytwarzania energii dla istniejącej kotłowni pływalni miejskiej w Końskich ul. Warszawska 38”  więcej >


Uchwała Nr XXVI/245/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zawarcia umowy użyczenia ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Kornica.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/246/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ustanowienia w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Wojska Polskiego.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/247/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich, ul. Spacerowa 72 chodnika przy ul. polnej w Końskich  więcej >


Uchwała Nr XXVI/248/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Modliszewicach.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/249/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazw dla osiedla domków jednorodzinnych, ulicom i placu na terenie miasta Końskie.  więcej >


Uchwala Nr XXVI/250/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej.  więcej >


Uchwala Nr XXVI/251/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/252/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/253/2005 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/127/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/254/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP.  więcej >


Uchwała NR XXVI/255/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/256/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w obszarze Gminy Końskie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”  więcej >


Uchwała Nr XXVI/257/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Końskie a współwłaścicielami Reginą Derlatką, Wiesławem Derlatką, Zenonem Derlatką, Januszem Derlatką, Stanisławem Derlatką, Dariuszem Derlatką, Ewą Kania.  więcej >


Uchwała Nr XXVI/258/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie pozyskania nieruchomości po składowisku odpadów produkcyjnych ZAMTAL  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/10/14 08:57:17
Redaktor: Administrator