Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXX Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/225/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.  więcej >


Uchwała Nr XXX/224/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienie w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


UCHWAŁA XXX/223/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/ 153 /2004 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/222/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocyw Rodzinie w Końskich na rok 2009  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/221/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Rozstrzygnięcie nadzorcze - Wojewoda Świętokrzyski stwierdza nieważność uchwały UCHWAŁA Nr XXX/220/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Końskie .  więcej >


Uchwała XXX/219/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2009 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/218/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/217/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/216/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru, wysokości opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/215/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Sielpi.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/214/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/02/19 08:59:38
Redaktor: Administrator