Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

VIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2011 r.


Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie naniesień budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskie, położonej w Sielpi przy ulicy Spacerowej  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich części nieruchomości  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Końskie na lata 2011 – 2015 „Zatrzymajmy przemoc”  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Końskie do projektu pod nazwą: „eIntegracja – drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim”  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich, na kadencję 2012-2015  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poćwiniu  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2010 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr VIII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/10/04 13:27:14
Redaktor: Administrator