Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XVII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XVII/122/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XVII/123/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA NR XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVII/125/2007 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008  więcej >


UCHWAŁA NR XVII/126/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Końskich na rok 2008.  więcej >


UCHWAŁA NR XVII/127/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVII/128/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


UCHWAŁA NR XVII/129/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2008 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVII / 130 / 2007 r. Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwały Nr XVI /112/ 2008 r. Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVII/131/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr XXX/300/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVII /132/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2008r. Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy  więcej >


UCHWAŁA Nr XVII/133/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XVII/134/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Końskie do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania „Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego” w latach 2008-2010  więcej >


UCHWAŁA Nr XVII/135/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do podjęcia działań mających na celu przejęcie przez gminę części dróg powiatowych  więcej >


UCHWAŁA NR XVII/136/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych i bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007  więcej >


Uchwała Nr 137/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających jednostce organizacyjnej Gminy Końskie - Zakładowi Energetyki Cieplnej w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr XVII/138/2007Rady Miejskiej w Końskichz dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzniesienia pomnika błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/03/11 12:41:36
Redaktor: Administrator