Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2008 rok  więcej >


Uchwała Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/141/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników gminnych jednostek oświatowych Gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/142/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych.  więcej >


UCHWAŁA NR XVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w Końskich przy ul. Zamkowej 20  więcej >


Uchwała Nr XVIII/144 /2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  więcej >


Uchwała XVIII/145/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/146/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie: zmian w regulaminie korzystania z terenów rekreacyjno - wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia  więcej >


Uchwała Nr XVIII/147 /2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie: zmian w Statucie Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich  więcej >


UCHWAŁA NR XVIII/148/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 6 lat budynku po byłym barze „Mikrus”  więcej >


Uchwała Nr XVIII/149/ 2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2008-2012  więcej >


UCHWAŁA NR XVIII/150/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2008-2012  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/151/2008 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/152/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/128/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


UCHWAŁA NR XVIII/ 153/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA NR XVIII / 154 /2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich obowiązujące na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/05/12 08:59:53
Redaktor: Administrator