Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA NR XXXI/236/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2009 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/235/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/234/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/233/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r w sprawie powołania zespołów wychowania przedszkolnego  więcej >


UCHWAŁA NR XXXI/232/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych i bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008  więcej >


UCHWAŁA NR XXXI/231/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.  więcej >


Uchwała Nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/229/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/228/2008 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.  więcej >


Uchwała Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/226/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIII/315/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Końskie zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXV/178/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/02/19 09:09:03
Redaktor: Administrator