Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w roku 2005

Zarządzenie Nr 242/2005 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 241/2005 w sprawie: powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 240/2005 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


Zarządzenie Nr 239/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 238/2005 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z przeniesieniem własności budynków i naniesień na rzecz Koneckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. „W LIKWIDACJI”.  więcej >


Zarządzenie Nr 237/2005 w sprawie sprzedaży działki położonej przy ulicy Staszica (teren po byłym zakładzie „Zamtal”) zabudowanej konstrukcją żelbetonową po byłej chłodni.  więcej >


Zarządzenie Nr 236/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 235/2005 w sprawie przyjęcia „Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Końskich”  więcej >


Zarządzenie Nr 234/2005 zmieniające zarządzenia w sprawie upowszechnienia biuletynu „Informator budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Końskich”  więcej >


Zarządzenie Nr 233/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 232 /2005 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Końskich przy ulicy Strażackiej.  więcej >


Zarządzenie Nr 231/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Końskich przy ulicy Strażackiej 13 (13a) - w drodze przetargu.  więcej >


Zarządzenie Nr 230/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 229/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 228/2005 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 12 - w drodze przetargu.  więcej >


Zarządzenie Nr 227/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 226/2005 w sprawie: realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegaturę w Kielcach, a dotyczących wyników kontroli przeprowadzonej w dniach 01.06.2005 roku - 13.10.2005 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 224/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 223/2005 w sprawie nabycia działek położonych w Końskich oznaczonych nr 264/2, 754, 927,907/1- na zasoby Gminy  więcej >


Zarządzenie Nr 222/2005 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich ul. Zamkowa 21 kanalizacji sanitarnej w osiedlu BROWARNA obejmującej ulice: Browarną, Słoneczną, Cichą, Jasną, Nową, Źródlaną, Kościeliską, Folwarczną oraz trzy posesje na gruntach wsi Czerwony Most o następującym zakresie: kanały sanitarne, podłączenia do budynków, pompownia ścieków, rurociąg tłoczny, zasilanie energetyczne pompowni ścieków P-1, przyłącze wodociągowe do pompowni ścieków P-1.  więcej >


Zarządzenie Nr 221/2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Gminę w 2005 roku dla stowarzyszeń w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  więcej >


Zarządzenie Nr 220/2005 w sprawie wniosku o zawarcie umowy o obsługę bankowa budżetu gminy  więcej >


Zarządzenie Nr 219/2005w sprawie: realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegaturę w Kielcach, a dotyczących wyników kontroli przeprowadzonej w dniach 15.06.2005 roku - 14.07.2005 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 218/2005 w sprawie: podnoszenia wykształcenia ogólnego i kwalifikacji a także doskonalenia zawodowego w szkołach wyższych lub w ramach studiów podyplomowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 217/2005 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  więcej >


Zarządzenie Nr 216/2005 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  więcej >


Zarządzenie Nr 215/2005 w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 214/2005 w sprawie: ustalenia projektu budżetu gminy na 2006 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 213/2005 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 212/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 211/2005 w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego zasad przydziału i użytkowania odzieży i obuwia roboczego przez pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 210/2005 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej nr 618 o powierzchni 1250 m2  więcej >


Zarządzenie Nr 209/2005 w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dofinansowanie indywidualnego dokształcania nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 208/2005 w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia gminnego z równoczesnym przeniesieniem własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 207/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 206/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 205/2005 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 19 z prawem własności działki nr 4476/9 o powierzchni 0,0060 ha na rzecz Witolda Wodeckiego.  więcej >


Zarządzenie Nr 204/2005 w sprawie: przedłużenia terminu opuszczenia nieruchomości zabudowanej - domu mieszkalnego przy ul. Krakowskiej nr 62 w Końskich, przez poprzednich właścicieli.  więcej >


Zarządzenie Nr 203/2005 r w sprawie: nadzoru nad inwestycjami w zakresie oświetlenia drogowego realizowanego na terenie Gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 202/2005 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 201/2005 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych położonych w Końskich przy ulicy Łaziennej 11 wraz z udziałem we współwłasności gruntu - na rzecz najemców  więcej >


Zarządzenie Nr 200/2005 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 roku.  więcej >


Zarządzenie Nr 199/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 198/2005 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Robotniczej  więcej >


Zarządzenie Nr 197/2005 w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie wsi Sielpia, stanowiącej własność gminy Końskie.  więcej >


Zarządzenie Nr 196/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 195/2005 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 194/2005 w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Końskie a właścicielem Grażyną Szczukocką  więcej >


Zarządzenie Nr 193/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 192/2005 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont  więcej >


Zarządzenie Nr 191/2005 w sprawie: wdrożenia instrukcji dotyczącej zasad eksploatacji i rozliczania pojazdów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 190/2005 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 189/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 188/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania w administrację Koneckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w likwidacji zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Krakowskiej 62 a oznaczonej numerem działki 4403/2.  więcej >


Zarządzenie Nr 187/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 186/2005 r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 185/2005 w sprawie: realizacji zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Kielcach.  więcej >


Zarządzenie Nr 184/2005 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości oznaczonej nr działki 4395/18 o pow. 0,1387 ha na potrzeby realizacji inwestycji przedłużenia ulicy Kieleckiej.  więcej >


Zarządzenie Nr 183/2005 w sprawie: zmian w „Regulaminie Premiowania Pracowników Zatrudnionych na Stanowiskach Pomocniczych i Obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich”  więcej >


Zarządzenie Nr 182/2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 181/2005 w sprawie: powołania na terenie miasta i gminy Końskie obwodowych komisji wyborczych d/s wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  więcej >


Zarządzenie Nr 180/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 179/2005 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji wyeksploatowanego sprzętu medycznego oraz wyposażenia w NZOZ „Stomadent” w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 178/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Gimnazjalnej 41c/512 wraz z prawem współwłasności w gruncie.  więcej >


Zarządzenie Nr 177 /2005 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Końskie nieruchomości oznaczonej numerem działki 887, 683/11, 683/6 o łącznej powierzchni 0,3345 ha, wpisanej w Księdze wieczystej Kw nr 4710, na potrzeby realizacji inwestycji przedłużenia ulicy Kieleckiej  więcej >


Zarządzenie Nr 176/2005w sprawie: wdrożenia: 1/ „Systemu zatrudnienia pracowników na stanowiska urzędnicze w U rzędzie Miasta i Gminy w Końskich” 2/ „Systemu zatrudniania pracowników na stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w Gminy Końskie”  więcej >


Zarządzenie Nr 175/2005 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów klas III, IV i V szkół podstawowych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 174/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 173/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 172/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 171 A/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 171/2005 w sprawie: upowszechnienia biuletynu „Informator budżetowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie”  więcej >


Zarządzenie Nr 170/2005 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A w Skarżysku Kamiennej.  więcej >


Zarządzenie Nr 169/2005 w sprawie: powołania na terenie miasta i gminy Końskie obwodowych komisji wyborczych d/s wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  więcej >


Zarządzenie Nr 168/2005 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych mienia gminnego we wsi Sielpia z równoczesnym przeniesieniem tytułu własności budynków.  więcej >


Zarządzenie Nr 167/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 166/2005 w sprawie przyjęcia „Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Końskich”.  więcej >


Zarządzenie Nr 165/2005 w sprawie planowania operacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  więcej >


Zarządzenie Nr 164/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 163/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 162/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 161/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 160/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 159/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 158/2005 w sprawie: zbycia w drodze przetargu działki rolnej oznaczonej nr 2258/1 położonej przy ul. Gimnazjalnej w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 157/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 156/2005 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 155/2005 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modliszewicach.  więcej >


Zarządzenie Nr 154/2005 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabkowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 153/2005 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 152/2005 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 151/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zespole Szkół w Rogowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 150/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 149/2005 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Akacjowej  więcej >


Zarządzenie Nr 148/2005r w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zrządzenie Nr 147/2005 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Końskie nieruchomości oznaczonej numerem działki 4563/11 o powierzchni 0,0585 ha, wpisanej w Księdze wieczystej Kw nr 1614, na potrzeby realizacji inwestycji przedłużenia ulicy Kieleckiej  więcej >


Zarządzenie Nr 146/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 145/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 144/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 143/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 142/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 141/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 140/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 139/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 138/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 137/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 136/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 135/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 134/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 133/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 132/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 131/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 130/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 129/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 128/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Zarządzenie Nr 127/2005 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawach indywidualnych dotyczących zaliczek alimentacyjnych.  więcej >


Zarządzenie Nr 126/2005 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 6194/18,6194/14.  więcej >


Zarządzenie Nr 125/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 124/2005 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Rogowie.  więcej >


Zarządzenie Nr 123/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 122/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 121/2005 w sprawie: zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 117/05 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 120/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 119/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 6016 położonej w Końskich przy ulicy Leśnej.  więcej >


Zarządzenie Nr 118/2005 w sprawie: wykupu udziałów do nieruchomości położonej na terenie Wsi Stadnicka Wola pod pas drogowy i urządzenie chodnika.  więcej >


Zarządzenie Nr 117/2005 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 116/2005 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005 roku.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 115/05 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich i procedury jego aktualizacji.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 114/05 w sprawie: powołania nowego składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Zarządzenie Nr 113/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 112/05 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi oraz Głównemu Księgowemu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 111/2005 w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa  więcej >


ZARZADZENIE Nr 110/2005 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Akacjowej, oznaczonej nr dz. 5809, 5810,5811.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 109/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Końskich przy ulicy Kieleckiej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 108/2005 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli.  więcej >


Zarządzenie Nr 107/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 106/05 w sprawie: zasad przydziału i użytkowania odzieży i obuwia roboczego przez pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 105/2005 w sprawie zamiany nieruchomości miedzy Gmina Końskie, a współwłaścicielami Reginą Derlatką, Wiesławem Derlatką, Zenonem Derlatką, Januszem Derlatką, Stanisławem Derlatką , Dariuszem Derlatką i Ewą Kania  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 104/05 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Barycz w celu wyboru sołtysa.  więcej >


Zarządzenie Nr 103/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 102/05 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację w 2005 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 101/2005 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem współwłasności w gruncie, położonego w Końskich przy ulicy Gimnazjalnej 41c/512.  więcej >


Zarządzenie Nr 100/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


Zarządzenie Nr 99/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 98 /2005 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 97/05 w sprawie: opracowania wzoru formularza wniosku o zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, wzoru karty ewidencyjnej innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie oraz wzoru karty ewidencyjnej obiektu hotelarskiego.  więcej >


Zarządzenie Nr 96/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 95/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 94/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 93/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modliszewicach.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 92/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabkowie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 91/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 90/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 89/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


ZARZADZENIE Nr 88/2005 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki położonej w Końskich przy ulicy Spokojnej oznaczonej nr 4504/4 przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 87/05 w sprawie: realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura w Kielcach, a dotyczących realizacji inwestycji "Budowa kompleksu oświatowego w Stadnickiej Woli".  więcej >


Zarządzenie Nr 86/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 85/2005 w sprawie powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dofinansowanie indywidualnego dokształcania nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 84/2005 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 roku.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 83/2005 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 82/05 w sprawie: realizacji przedsięwzięć związanych z wdrożeniem w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich programu "Przejrzysta Polska"  więcej >


Zarządzenie Nr 81/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 80/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZADZENIE Nr 79/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w przetargu (ustna licytacja) działki zabudowanej, położonej we wsi Stara Kuźnica.  więcej >


Zarządzenie Nr 78/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 77/2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Piłsudskiego od współwłaściciela Anny Grzegorczyk.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 76/2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Piłsudskiego od współwłaścicieli Mieczysławy Koziny, Zdzisławy Zbroszczyk i Marcina Kozina  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 75/05 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 74/05 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 73/2005 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Końskich ul. Zamkowa 21 sieć wodociągową wraz z ujęciem wody i przyłączami we wsi Wąsosz gmina Końskie wybudowaną zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr BP.AC.7351-50/03 z dnia 02.07.2003 r wydanym przez Starostwo Powiatowe w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 72/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek budowlanych położonych na terenie miasta Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 71/2005 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i za warunki pracy  więcej >


ZARZADZENIE Nr 70/2005 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Końskich ul. Krakowskiej od Anny i Mieczysława Rurańskich  więcej >


Zarządzenie Nr 69/2005 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 23 marra 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 67/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie NR 66/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Odbiorowej  więcej >


Zarządzenie Nr 65/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w przetargu (ustna licytacja) działki budowlanej, położonej w wsi Brody, stanowiącej własność gminy Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 64/05 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 63/05 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 62/2005 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 24 wraz z udziałem we współwłasności gruntu.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 61/2005 w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Końskie, a Kazimierzem Grzegorczykiem, Jadwigą Duran, Anną Grzegorczyk, Magdaleną Grzegorczyk i Iwoną Grzegorczyk  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 60/2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Końskich oznaczonej nr dz. 3069/1, 3068/1, 3070/2 o łącznej powierzchni 0,7000 ha.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 59/05 w sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zużytego i nieprzydatnego sprzętu obrony cywilnej pozostającego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 58/2005 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.  więcej >


Zarządzenie Nr 57/2005 w sprawie zatwierdzenia projektu wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego w 2005 roku z mieszkaniowego zasobu gminy  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 56/05 w sprawie: wyznaczenia dnia 8 kwietnia 2005 roku jako dnia wolnego od pracy  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 55/2005 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 54/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ulicy Gimnazjalnej 41c/310 z prawem współwłasności gruntu  więcej >


Zarządzenie Nr 53/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 52/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Końskie na 2005 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 51/2005 w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków miasta i gminy Końskie na 2005 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 50/05 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Końskich na czas wojny  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 49/2005 w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 48/05 w sprawie umundurowania Straży Miejskiej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 47/05 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań z realizacji zadań publicznych w 2004r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 46/05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 45/2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2005 r.  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 44/2005 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


Zarządzenie Nr 43/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 42/2005 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 5729/1 na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko Kieleckiego S.A.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 41/2005 w sprawie: zamiany działek między Gminą Końskie, a Lidią i Stanisławem (małż.) Leśkiewicz  więcej >


Zarządzenie Nr 40/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  więcej >


Zarządzenie Nr 38/2005 w sprawie: oddania w użyczenie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z kompleksem żywieniowym, aulą, zapleczem dla świetlic, windą dla niepełnosprawnych, wewnętrznymi instalacjami i technologią kotłowni.  więcej >


Zarządzenie Nr 37/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 35/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 34/2005 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Końskie, przyznawanej na okres od dnia l stycznia 2005r. do dnia 30 czerwca 2005r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 33/2005 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Fabrycznej oznaczonej nr działek 1418/27 i 1418/28  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 32/2005 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich oraz Gimnazjum nr 1 w Końskich w okresie od 14 lutego do 24 czerwca 2005 r.  więcej >


Zarządzenie Nr 31/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 30/2005 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Akacjowej 126 oznaczonej nr 5948.  więcej >


Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr27/05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 26/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 25/2005 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p. o . Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 24/2005 w sprawie powierzenia stanowiska p. o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 23/05 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 22/05 w sprawie: wdrożenia "Regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Końskie".  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 21/2005 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Końskich ulicy Piłsudskiego 73  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 20/2005 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Gimnazjalnej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 19/2005 w sprawie: nabycia udziału nieruchomości położonej w Końskich ul. Krakowskiej od współwłaściciela Grażyny Dobrut  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 18/05 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Pływalni Miejskiej w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 17/05 w sprawie: powierzenia obowiązków p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 15/2005 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005 roku.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 14/05 w sprawie: profilaktycznych posiłków wydawanych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Końskich wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 13/05 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 10 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do protokólarnego przekazania komunalnych obiektów sportowych Miejskiemu Zarządowi Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 12/2005 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargów organizowanych przez Wydział Rolnictwa j Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Końskie w roku kalendarzowym 2005.  więcej >


Zarządzenie Nr 11/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 10/05 w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2005 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie: przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie Nowym kompletnej kotłowni olejowej wraz z instalacją technologiczną.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 8/05 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2005 roku.  więcej >


Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie wynajmu pięciu lokali użytkowych położonych w Końskich przy ulicy Zamkowej 20 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja).  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 6/05 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do protokólarnego przekazania komunalnych obiektów sportowych Miejskiemu Zarządowi Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 5/05 w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków miasta i gminy Końskie na 2005 rok  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 4/2005 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sielpi, gm. Końskie.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 3/05 w sprawie: wdrożenia nowego Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 2/2005 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich, Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich i Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli w okresie od l stycznia do 24 czerwca 2005 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE NR 1/2005 w sprawie zasad finansowania nauki pływania uczniów klas III szkół podstawowych w okresie od l stycznia do 24 czerwca 2005 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/12/21 08:09:47
Redaktor: Administrator